CodeError Message
0 De bewerking is voltooid.
1 Onjuiste functie.
2 Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
3 Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
4 Het systeem kan het bestand niet openen.
5 Toegang geweigerd.
6 De ingang is ongeldig.
7 De opslagbeheerblokken zijn vernietigd.
8 Onvoldoende opslagruimte beschikbaar om deze opdracht te verwerken.
9 Het adres van het opslagbeheerblok is ongeldig.
10 De verwerkingsomgeving is onjuist.
11 Poging om een programma te laden met een onjuiste indeling.
12 De toegangscode is ongeldig.
13 De gegevens zijn ongeldig.
14 Onvoldoende opslagruimte beschikbaar om deze bewerking te voltooien.
15 Het systeem kan het opgegeven station niet vinden.
16 De map kan niet worden verwijderd.
17 Het systeem kan het bestand niet verplaatsen naar een ander station.
18 Er zijn geen bestanden meer.
19 Het medium is tegen schrijven beveiligd.
20 Het systeem kan het opgegeven apparaat niet vinden.
21 Het apparaat is niet klaar.
22 Het apparaat herkent de opdracht niet.
23 Gegevensfout (cyclische redundantiecontrole)
24 Het programma heeft een opdracht verzonden, maar de lengte van de opdracht is onjuist.
25 Het station kan een bepaald gebied of spoor op de schijf niet vinden.
26 Kan geen toegang krijgen tot de opgegeven schijf of diskette.
27 Het station kan de aangevraagde sector niet vinden.
28 De papierlade van de printer moet worden bijgevuld.
29 Het systeem kan niet naar het opgegeven apparaat schrijven.
30 Het systeem kan niet van het opgegeven apparaat lezen.
31 Een apparaat dat op het systeem is aangesloten, werkt niet.
32 Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat het bestand door een ander proces wordt gebruikt.
33 Het proces heeft geen toegang tot het bestand omdat een gedeelte van het bestand door een ander proces is vergrendeld.
36 Te veel bestanden voor delen geopend.
38 Einde van bestand is bereikt.
39 De schijf is vol.
50 De aanvraag wordt niet ondersteund.
51 Windows kan het netwerkpad niet vinden. Controleer of het netwerkpad juist is en of de doelcomputer niet bezet is of is uitgeschakeld. Neem contact met de netwerkbeheerder op als Windows dan nog niet het netwerkpad kan vinden.
52 U hebt geen netwerkverbinding omdat er een identieke naam in het netwerk bestaat. Ga naar Systeem in het Configuratiescherm om de computernaam te veranderen en probeer opnieuw.
53 Kan het netwerkpad niet vinden.
54 Het netwerk is bezet.
55 De opgegeven netwerkbron of het opgegeven netwerkapparaat is niet langer beschikbaar.
56 Het maximale aantal netwerk-BIOS-opdrachten is bereikt.
57 Er is een netwerkadapterfout opgetreden.
58 De opgegeven server kan de aangevraagde bewerking niet uitvoeren.
59 Er is een onverwachte netwerkfout opgetreden.
60 De externe adapter is niet compatibel.
61 De printerwachtrij is vol.
62 Er is geen ruimte beschikbaar op de server om het af te drukken bestand op te slaan.
63 Het bestand dat door u in de afdrukwachtrij is geplaatst, is verwijderd.
64 De opgegeven netwerknaam is niet langer beschikbaar.
65 De toegang tot het netwerk is geweigerd.
66 Het brontype is onjuist.
67 Kan de netwerknaam niet vinden.
68 De limiet voor de naam van de netwerkadapterkaart voor de lokale computer is overschreden.
69 De limiet voor het aantal netwerk-BIOS-sessies is overschreden.
70 De externe server is onderbroken of wordt momenteel gestart.
71 Er kunnen op dit moment niet nog meer verbindingen met deze externe computer worden gemaakt omdat het maximum aantal verbindingen voor de computer is bereikt.
72 De opgegeven printer of het schijfapparaat is onderbroken.
80 Het bestand bestaat.
82 Kan de map of het bestand niet maken.
83 Fout op INT 24
84 Er is geen opslagruimte beschikbaar om deze opdracht te verwerken.
85 De lokale apparaatnaam wordt al gebruikt.
86 Het opgegeven netwerkwachtwoord is onjuist.
87 De parameter is onjuist.
88 Schrijffout op het netwerk.
89 Het systeem kan momenteel geen ander proces starten.
100 Kan niet nog een systeemsemafoor maken.
101 De exclusieve semafoor hoort bij een ander proces.
102 De semafoor is ingesteld en kan niet worden gesloten.
103 De semafoor kan niet opnieuw worden ingesteld.
104 Kan geen exclusieve semaforen tijdens een interrupt aanvragen.
105 Het vorige eigenaarschap van deze semafoor is opgeheven.
107 Het programma is gestopt omdat de volgende diskette niet is geplaatst.
108 De schijf wordt al gebruikt of is vergrendeld door een ander proces.
109 De pipe is beëindigd.
110 Het systeem kan het opgegeven apparaat of bestand niet openen.
111 De bestandsnaam is te lang.
112 Onvoldoende schijfruimte beschikbaar.
113 Er zijn geen interne bestandsaanduidingen meer beschikbaar.
114 De interne bestandsaanduiding voor het doelbestand is onjuist.
117 De IOCTL-aanroep die door de toepassing is gedaan, is niet correct.
118 De parameterwaarde voor de schakeloptie controleren-tijdens-schrijfbewerking is onjuist.
119 Het systeem ondersteunt de opgegeven opdracht niet.
120 Deze functie wordt niet ondersteund op dit systeem.
121 De time-outperiode van de semafoor is verlopen.
122 Het gegevensgebied dat aan een systeemaanroep is doorgegeven, is te klein.
123 De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumenaam is onjuist.
124 Het systeemaanroepniveau is onjuist.
125 De schijf heeft geen volumenaam.
126 Kan opgegeven module niet vinden.
127 Kan opgegeven procedure niet vinden.
128 Er zijn geen subprocessen waarop moet worden gewacht.
130 Er is geprobeerd een bestandsingang voor een open schijfpartitie te gebruiken voor een andere bewerking dan onbewerkte schijf-I/O.
131 Er is geprobeerd de bestandsaanwijzer voor het begin van het bestand te plaatsen.
132 De bestandsaanwijzer kan niet worden ingesteld op het opgegeven apparaat of bestand.
133 U kunt een opdracht JOIN of SUBST niet gebruiken voor een station dat eerder samengevoegde stations bevat.
134 Er is geprobeerd de opdracht JOIN of SUBST te gebruiken voor een station waarop de opdracht JOIN al is uitgevoerd.
135 Er is geprobeerd de opdracht JOIN of SUBST te gebruiken voor een station waarop de opdracht SUBST al is uitgevoerd.
136 Het systeem heeft geprobeerd de opdracht JOIN ongedaan te maken op een station waarop de opdracht JOIN niet is uitgevoerd.
137 Het systeem heeft geprobeerd de opdracht SUBST ongedaan te maken op een station waarop de opdracht SUBST niet is uitgevoerd.
138 Het systeem heeft geprobeerd een station samen te voegen met een map op een samengevoegd station.
139 Het systeem heeft geprobeerd een station te vervangen door een map op een station waarop de opdracht SUBST al is uitgevoerd.
140 Het systeem heeft geprobeerd een station samen te voegen met een map op een station waarop SUBST is uitgevoerd.
141 Het systeem heeft geprobeerd de opdracht SUBST uit te voeren op een station met een map op een samengevoegd station.
142 Het systeem kan de opdrachten JOIN of SUBST momenteel niet uitvoeren.
143 Het systeem kan de opdracht JOIN of SUBST niet uitvoeren op een station met een map op hetzelfde station.
144 De map is geen submap van de hoofdmap.
145 De map is niet leeg.
146 Het opgegeven pad wordt al gebruikt in een vervanging.
147 Onvoldoende bronnen beschikbaar om deze opdracht te verwerken.
148 Het opgegeven pad kan momenteel niet worden gebruikt.
149 Er is geprobeerd de opdracht JOIN of SUBST uit te voeren op een station waarvoor een map op het station de doellocatie is van een eerdere vervanging.
150 Traceergegevens van het systeem zijn niet in het bestand CONFIG.SYS opgegeven of traceren is niet toegestaan.
151 Het aantal opgegeven semafoorgebeurtenissen voor DosMuxSemWait is onjuist.
152 DosMuxSemWait is niet uitgevoerd. Er zijn al te veel semaforen ingesteld.
153 De DosMuxSemWait-lijst is onjuist.
154 De door u ingevoerde volumenaam overschrijdt het maximum aantal tekens van het bestandssysteem.
155 Kan niet nog een thread maken.
156 Het ontvangende proces heeft het signaal geweigerd.
157 Het segment is al verwijderd en kan niet worden vergrendeld.
158 Het segment is al ontgrendeld.
159 Het adres voor de thread-ID is onjuist.
160 Een of meer argumenten zijn onjuist.
161 Het opgegeven pad is ongeldig.
162 Er is al een signaal in behandeling.
164 Er kunnen niet meer threads in het systeem worden gemaakt.
167 Kan een regio van een bestand niet vergrendelen.
170 De opgegeven bron is bezet.
173 Er is geen vergrendelingsopdracht gegeven voor de opgegeven annuleringsregio.
174 Het bestandssysteem ondersteunt geen atomische wijzigingen in het vergrendelingstype.
180 Het systeem heeft een onjuist segmentnummer aangetroffen.
183 Kan geen bestand maken dat al bestaat.
186 De doorgegeven markering is onjuist.
187 De opgegeven systeemsemafoornaam is niet gevonden.
196 Het besturingssysteem kan dit toepassingsprogramma niet uitvoeren.
197 Het besturingssysteem heeft momenteel niet de juiste configuratie om deze toepassing uit te voeren.
199 Het besturingssysteem kan dit toepassingsprogramma niet uitvoeren.
200 Het codesegment mag niet groter dan of gelijk zijn aan 64 kB.
203 Het systeem kan de opgegeven omgevingsoptie niet vinden.
205 Er is geen proces in de opdrachtsubstructuur met een signaalingang.
206 De bestandsnaam of -extensie is te lang.
207 De ring 2-stapel wordt gebruikt.
208 De globale bestandsnaamtekens * of ? zijn onjuist gebruikt of er zijn te veel globale bestandsnaamtekens opgegeven.
209 Het signaal dat wordt verzonden, is onjuist.
210 Kan signaalhandler niet instellen.
212 Het segment is vergrendeld en kan niet opnieuw worden toegewezen.
214 Er zijn te veel DLL-modules verbonden met dit programma of deze DLL-module.
215 Kan LoadModule-aanroepen niet nesten.
230 De status van de pipe is ongeldig.
231 Alle pipes zijn bezet.
232 De pipes wordt gesloten.
233 Er is geen proces aan het andere uiteinde van de pipe.
234 Er zijn meer gegevens beschikbaar.
240 De sessie is geannuleerd.
254 De opgegeven naam van het uitgebreide kenmerk is ongeldig.
255 De uitgebreide kenmerken zijn inconsistent.
258 Time-out van wachtbewerking.
259 Niet meer gegevens beschikbaar.
266 Kan de kopieerfuncties niet gebruiken.
267 De mapnaam is ongeldig.
275 De uitgebreide kenmerken passen niet in de buffer.
276 Het bestand met uitgebreide kenmerken in het gekoppelde bestandssysteem is beschadigd.
277 Het bestand met de tabel met uitgebreide kenmerken is vol.
278 De opgegeven ingang voor uitgebreide kenmerken is ongeldig.
282 Het gekoppelde bestandssysteem ondersteunt geen uitgebreide kenmerken.
288 Poging tot loslaten van mutex die geen eigendom is van de aanvrager.
298 Er zijn te veel transacties naar een semafoor verricht.
299 Een Read/WriteProcessMemory-opdracht is slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
300 De oplock-aanvraag is geweigerd.
301 Een ongeldige oplock-bevestiging is ontvangen door het systeem.
302 Het volume is te gefragmenteerd om de bewerking te voltooien.
303 Het bestand kan niet worden geopend omdat het wordt verwijderd.
487 Poging om toegang te verkrijgen tot ongeldig adres.
534 Rekenkundige resultaten zijn groter dan 32 bits.
535 Er is een proces aan het andere eind van de pipe.
536 Wacht tot een proces het andere eind van de pipe heeft geopend.
994 Toegang tot het uitgebreide kenmerk is geweigerd.
995 De I/O-bewerking is afgebroken vanwege het afsluiten van een thread of vanwege een opdracht van een toepassing.
996 Overlappende I/O-gebeurtenis heeft geen gesignaleerde status.
997 Overlappende I/O-bewerking wordt uitgevoerd.
998 Ongeldige toegang tot geheugenlocatie.
999 Fout tijdens een bewerking in een pagina.
1001 Recursie te diep. Stapel is overgelopen.
1002 Het venster werkt niet op het verzonden bericht.
1003 Kan deze functie niet voltooien.
1004 Ongeldige vlaggen.
1005 Het volume bevat geen herkenbaar bestandssysteem. Controleer of alle vereiste bestandssysteemstuurprogramma's zijn geladen en of het volume niet is beschadigd.
1006 Het volume voor een bestand is extern dusdanig gewijzigd dat het geopende bestand niet langer geldig is.
1007 Kan de gevraagde bewerking niet uitvoeren in een volledig scherm.
1008 Er is geprobeerd te verwijzen naar een token dat niet bestaat.
1009 De configuratieregisterdatabase is beschadigd.
1010 De configuratieregistersleutel is ongeldig.
1011 Kan de configuratieregistersleutel niet openen.
1012 Kan de configuratieregistersleutel niet lezen.
1013 Kan de configuratieregistersleutel niet schrijven.
1014 Een van de bestanden in de registerdatabase moest worden hersteld door middel van een logboekbestand of een vervangende kopie. De herstelbewerking is uitgevoerd.
1015 Het register is beschadigd. De structuur van een van de bestanden met registergegevens is beschadigd, de systeemgeheugenkopie van het bestand is beschadigd of het bestand kan niet worden hersteld omdat een vervangende kopie of een logboekbestand ontbreekt
1016 Onherstelbare fout bij I/O-bewerking die door het register is geïnitialiseerd. Het register kan een van de bestanden met de systeeminstallatiekopie van het register niet inlezen, wegschrijven of leegmaken.
1017 Het systeem heeft geprobeerd een bestand in het register te laden of terug te zetten, maar het opgegeven bestand heeft geen registerbestandsindeling.
1018 Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
1019 Het systeem kan de benodigde ruimte niet toewijzen in een registerlogboek.
1020 Kan geen symbolische koppeling maken in een registersleutel die al subsleutels of waarden heeft.
1021 Kan geen stabiele subsleutel maken onder een tijdelijke bovenliggende sleutel.
1022 Een opdracht om wijzigingen te melden wordt voltooid en de gegevens zijn niet in de buffer van de aanvrager geplaatst. De aanvrager moet nu de bestanden weergeven om de wijzigingen te vinden.
1051 Er is een stopcode gestuurd naar een service waarvan andere gestarte services afhankelijk zijn.
1052 Het aangevraagde besturingselement is niet geldig voor deze service.
1053 De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord.
1054 Kan geen thread maken voor de service.
1055 De servicedatabase is vergrendeld.
1056 De service is al gestart.
1057 De accountnaam is ongeldig of bestaat niet, of het wachtwoord is ongeldig voor de opgegeven accountnaam.
1058 Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen inschakelde apparaten met zich heeft verbonden.
1059 Er is een kringvormige serviceafhankelijkheid opgegeven.
1060 De opgegeven service is geen geïnstalleerde service.
1061 De service kan momenteel geen besturingsberichten accepteren.
1062 De service is niet gestart.
1063 Het serviceproces kan geen verbinding tot stand brengen met de servicecontroller.
1064 Uitzondering in de service bij het verwerken van de besturingsopdracht.
1065 De opgegeven database bestaat niet.
1066 De service heeft een servicespecifieke foutcode geretourneerd.
1067 Het proces is onverwachts beëindigd.
1068 Afhankelijkheidsservice of -groep kan niet worden gestart.
1069 De service is niet gestart vanwege een aanmeldingsfout.
1070 Na het starten is de service blijven hangen.
1071 De opgegeven vergrendeling van de servicedatabase is ongeldig.
1072 De opgegeven service is voor verwijdering gemarkeerd.
1073 De opgegeven service bestaat al.
1074 Op dit moment werkt het systeem met de laatst bekende juiste configuratie.
1075 De afhankelijkheidsservice bestaat niet of is voor verwijdering gemarkeerd.
1076 Het gebruik van het huidige opstartproces als laatst bekende juiste besturingsserie is al goedgekeurd.
1077 Nadat het systeem voor het laatst is gestart, is niet geprobeerd de service te starten.
1078 De naam wordt al gebruikt als servicenaam of als de naam van een serviceweergave.
1079 De voor deze service gespecificeerde account verschilt van de account die is gespecificeerd voor andere services die in hetzelfde proces worden uitgevoerd.
1080 Foutbewerkingen kunnen alleen voor Win32-services, niet voor stuurprogramma's.
1081 Deze service wordt in hetzelfde proces uitgevoerd als servicebesturingsbeheer. Daarom kan servicebesturingsbeheer geen bewerking uitvoeren als het proces van deze service onverwacht wordt beëindigd.
1082 Er is geen herstelprogramma geconfigureerd voor deze service.
1083 Het programma waarin deze service wordt uitgevoerd, brengt de service niet tot uitvoer.
1084 Deze service kan niet in veilige modus worden gestart.
1100 Het fysieke einde van de tape is bereikt.
1101 Er is een bestandsmarkering bereikt op een tape.
1102 Begin van tape of partitie.
1103 Op een tape is het einde van een set bestanden bereikt.
1104 Niet meer gegevens op de tape.
1105 Kan tape niet partitioneren.
1106 Als geprobeerd wordt toegang te verkrijgen tot een nieuwe tape met een meervolumepartitie, is de huidige blokgrootte onjuist.
1107 Bij het laden van een tape zijn de tapepartitiegegevens niet gevonden.
1108 Kan het uitwerpmechanisme van het medium niet vergrendelen.
1109 Kan het medium niet verwijderen.
1110 Medium in het station is wellicht gewijzigd.
1111 De I/O-bus is opnieuw ingesteld.
1112 Geen medium in het station.
1113 Het Unicode-teken heeft geen toewijzing in de multibyte-codetabel van het doel.
1114 Een initialisatieroutine van de dynamic link library (DLL-bestand) is mislukt.
1115 Afsluiting van het systeem wordt uitgevoerd.
1116 Kan het uitschakelen van het systeem niet afbreken omdat er geen afsluitproces bezig is.
1117 Kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O-apparaat.
1118 Er is geen serieel apparaat geïnitialiseerd. Het seriële stuurprogramma wordt uit het geheugen verwijderd.
1119 Kan geen apparaat openen dat een IRQ met andere apparaten deelt. Ten minste één ander apparaat dat die IRQ gebruikt, is al geopend.
1120 Een seriële I/O-bewerking is uitgevoerd door een andere schrijfbewerking naar de seriële poort. (De IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER heeft nul bereikt.)
1121 Een seriële I/O-bewerking is voltooid omdat de time-outperiode is verlopen. (De IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER heeft nul niet bereikt.)
1122 Er is geen ID-adresmarkering gevonden op de diskette.
1123 Verschil gevonden tussen het sector-ID-veld van de diskette en het adres van het controllerspoor van de diskette.
1124 De diskettecontroller heeft een fout gemeld die niet door het diskettestuurprogramma is herkend.
1125 De diskettecontroller heeft inconsistente resultaten in de registers geretourneerd.
1126 Kan tijdens het gebruik van de vaste schijf niet opnieuw kalibreren, zelfs niet na herhaaldelijk proberen.
1127 Kan tijdens het gebruik van de vaste schijf niet schrijven, zelfs niet na herhaaldelijk proberen.
1128 Het was nodig de schijfcontroller opnieuw in te stellen bij het gebruik van de vaste schijf, maar zelfs dat is mislukt.
1129 Fysiek einde van de tape is bereikt.
1130 Onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar om deze opdracht te verwerken.
1131 Er is een potentiële impassesituatie gesignaleerd.
1132 Het opgegeven basisadres of de opgegeven bestandsoffset heeft niet de juiste uitlijning.
1140 Een poging de status van de systeemstroomvoorziening te wijzigen is tegengehouden door een ander (stuur)programma.
1141 Het systeem-BIOS heeft de status van de systeemstroomvoorziening niet kunnen wijzigen.
1142 Er is een poging gedaan meer koppelingen aan een bestand tot stand te brengen dan het bestandssysteem ondersteunt.
1150 Voor het opgegeven programma is een nieuwere versie van Windows vereist.
1151 Het opgegeven programma is geen Windows of MS-DOS-programma.
1152 Kan niet meer dan een exemplaar van het opgegeven programma starten.
1153 Het opgegeven programma is geschreven voor een eerdere versie van Windows.
1154 Een van de vereiste DLL-bestanden van deze toepassing is beschadigd.
1155 Er is geen toepassing gekoppeld aan het opgegeven bestand voor deze bewerking.
1156 Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de opdracht naar de toepassing.
1157 Kan een van de vereiste DLL-bestanden van deze toepassing niet vinden.
1158 Het actieve proces heeft alle toegestane systeemingangen gebruikt voor Windows-beheerobjecten.
1159 Dit bericht kan alleen gebruikt worden bij synchrone bewerkingen.
1160 Het aangegeven bronelement heeft geen media.
1161 Het aangegeven doelelement bevat al media.
1162 Het aangegeven element bestaat niet.
1163 Het aangegeven element is onderdeel van een magazijn dat niet aanwezig is.
1164 Het aangegeven apparaat dient opnieuw geïnitialiseerd te worden vanwege hardwarefouten.
1165 Het apparaat geeft aan dat het moet worden gereinigd voordat nieuwe bewerkingen worden uitgevoerd.
1166 Het apparaat geeft aan dat de deur open is.
1167 Het apparaat is niet aangesloten.
1168 Kan element niet vinden.
1169 Er is geen overeenkomst voor de opgegeven sleutel in de index.
1170 De opgegeven kenmerkset bestaat niet op het object.
1171 De point die is doorgegeven aan GetMouseMovePoints bevindt zich niet in de buffer.
1172 De traceringservice (Workstation-service) wordt niet uitgevoerd.
1173 Kan de volume-ID niet vinden.
1175 Kan het te vervangen bestand niet verwijderen.
1176 Kan het vervangingsbestand niet verplaatsen naar het bestand dat moet worden vervangen. Het te vervangen bestand heeft de oorspronkelijke naam behouden.
1177 Kan het vervangingsbestand niet verplaatsen naar het bestand dat moet worden vervangen. De naam van het te vervangen bestand is gewijzigd in de back-upnaam.
1178 Het volumewijzigingslogboek wordt verwijderd.
1179 Het volumewijzigingslogboek is niet actief.
1180 Bestand gevonden dat mogelijk niet het juiste bestand is.
1181 De logboekvermelding is verwijderd uit het logboek.
1200 De opgegeven apparaatnaam is ongeldig.
1201 Er is momenteel geen verbinding met het apparaat, maar het apparaat heeft een opgeslagen verbinding.
1202 Bij de lokale apparaatnaam hoort een opgeslagen verbinding naar een andere netwerkbron.
1203 Het opgegeven netwerkpad is door geen enkele netwerkleverancier geaccepteerd.
1204 De opgegeven naam voor de netwerkleverancier is ongeldig.
1205 Kan het netwerkverbindingsprofiel niet openen.
1206 Het netwerkverbindingsprofiel is beschadigd.
1207 Kan non-container niet inventariseren.
1208 Uitgebreide fout.
1209 De notatie van de opgegeven groepsnaam is ongeldig.
1210 De notatie van de opgegeven computernaam is ongeldig.
1211 De notatie van de opgegeven gebeurtenisnaam is ongeldig.
1212 De notatie van de opgegeven domeinnaam is ongeldig.
1213 De notatie van de opgegeven servicenaam is ongeldig.
1214 De notatie van de opgegeven netwerknaam is ongeldig.
1215 De notatie van de opgegeven sharenaam is ongeldig.
1216 De notatie van het opgegeven wachtwoord is ongeldig.
1217 De notatie van de opgegeven berichtnaam is ongeldig.
1218 De notatie van de opgegeven berichtenbestemming is ongeldig.
1219 Meerdere verbindingen met een server of een gedeelde bron van een gebruiker die meerdere gebruikersnamen gebruikt, zijn niet toegestaan. Verbreek alle eerdere verbindingen met de server of de gedeelde bron en probeer opnieuw..
1220 Er is geprobeerd een sessie met een netwerkserver te starten, maar er zijn al te veel sessies met die server tot stand gebracht.
1221 De werkgroep- of domeinnaam wordt al gebruikt door een andere computer op het netwerk.
1222 Het netwerk is niet aanwezig of niet gestart.
1223 De bewerking is geannuleerd door de gebruiker.
1224 Kan de aangevraagde bewerking niet uitvoeren op een bestand met een open door de gebruiker toegewezen sectie.
1225 De netwerkverbinding is geweigerd door het externe systeem.
1226 De netwerkverbinding is zonder problemen afgesloten.
1227 Er is al een adres verbonden met het endpoint van het netwerktransport.
1228 Er is nog geen adres verbonden met het endpoint van het netwerk.
1229 Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op een niet-bestaande netwerkverbinding.
1230 Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een actieve netwerkverbinding.
1231 Kan de netwerklocatie niet bereiken. Raadpleeg Windows Help voor informatie over het oplossen van netwerkproblemen.
1232 Kan de netwerklocatie niet bereiken. Raadpleeg Windows Help voor informatie over het oplossen van netwerkproblemen.
1233 Kan de netwerklocatie niet bereiken. Raadpleeg Windows Help voor informatie over het oplossen van netwerkproblemen.
1234 Er is geen service gestart op het endpoint van het doelnetwerk op het externe systeem.
1235 De aanvraag is afgebroken.
1236 De netwerkverbinding is afgebroken door het lokale systeem.
1237 Kan de bewerking niet voltooien. De bewerking moet opnieuw worden uitgevoerd.
1238 Kan geen verbinding maken met de server, doordat het maximale aantal gelijktijdige verbindingen voor de account is bereikt.
1239 Aanmeldingspoging op een ongeldige tijd voor deze account.
1240 De account mag zich niet aanmelden vanaf dit station.
1241 Kan het netwerkadres niet gebruiken voor de aangevraagde bewerking.
1242 De service is al geregistreerd.
1243 De opgegeven service bestaat niet.
1244 De aangevraagde bewerking is niet uitgevoerd omdat de gebruiker niet is geverifieerd.
1245 De aangevraagde bewerking is niet uitgevoerd omdat de gebruiker niet is aangemeld op het netwerk De opgegeven service bestaat niet.
1246 Doorgaan met uitvoeren.
1247 Poging tot een initialisatiebewerking terwijl initialisatie al is voltooid.
1248 Er zijn niet meer lokale apparaten.
1249 De opgegeven site bestaat niet.
1250 Er bestaat al een domeincontroller met de opgegeven naam.
1251 Deze bewerking wordt alleen ondersteund als u bent verbonden met de server.
1252 Het groepsbeleidschema dient de uitbreiding ook aan te roepen als er geen wijzigingen zijn.
1253 De opgegeven gebruiker heeft geen geldig profiel.
1254 Deze bewerking wordt niet ondersteund op Microsoft Small Business Server
1255 De server wordt afgesloten.
1256 Het externe systeem is niet beschikbaar. Zie de Windows Help-onderwerpen voor meer informatie over het oplossen van netwerkproblemen.
1257 De geleverde beveiligings-id is niet afkomstig van een accountdomein.
1258 De geleverde beveiligings-id heeft geen domeinonderdeel.
1259 Het dialoogvenster AppHelpdialog is geannuleerd, het starten van de toepassing is verhinderd..
1260 Dit programma kan niet worden geopend vanwege een beleid voor softwarerestrictie. Open Event Viewer voor meer informatie of neem contact op met de systeembeheerder.
1261 Een programma heeft geprobeerd een ongeldige registerwaarde te gebruiken. Dit wordt meestal veroorzaakt door een niet-geïnitialiseerde registerwaarde. Deze fout is Itanium-specifiek.
1262 De share is niet on line of bestaat niet.
1263 Het Kerberos-protocol heeft een fout aangetroffen bij de validatie van het KDC-certificaat tijdens het aanmelden met de smartcard.
1264 Het Kerberos-protocol heeft een fout aangetroffen bij een poging om het smartcardsubsysteem te gebruiken.
1265 Het systeem heeft een poging tot inbreuk op de beveiliging gedetecteerd. Controleer of u een verbinding kunt maken met de server die uw account heeft geverifieerd.
1266 Het smartcardcertificaat dat voor de verificatie is gebruikt, is ingetrokken. Neem contact op met de systeembeheerder. Er is eventueel extra informatie in het gebeurtenislogboek aanwezig.
1267 Er is een niet-vertrouwde certificeringsinstantie gevonden tijdens de verwerking van het smartcardcertificaat voor verificatie. Neem contact met de systeembeheerder op.
1268 De intrekkingsstatus van het smartcardcertificaat dat voor de verificatie is gebruikt, kan niet worden bepaald. Neem contact op met de systeembeheerder.
1269 Het smartcardcertificaat dat voor de verificatie is gebruikt, kan niet worden vertrouwd. Neem contact op met de systeembeheerder.
1270 Het smartcardcertificaat dat voor de verificatie is gebruikt, is verlopen. Neem contact op met de systeembeheerder.
1271 De computer is vergrendeld en kan alleen geforceerd worden afgesloten.
1273 Een door een toepassing gedefinieerde callback heeft bij de aanroep ongeldige gegevens opgeleverd.
1274 Het groepsbeleidkader moet de extensie aanroepen in de synchrone vernieuwingsbewerking op de voorgrond.
1275 Het laden van het stuurprogramma wordt geblokkeerd
1276 Een Dynamic Link Library (DLL) refereert aan een module die geen DLL en ook niet een uitvoerbare kopie van het proces is.
1300 Niet alle toegangsrechten waarnaar wordt verwezen, zijn toegewezen aan de aanroeper.
1301 Er heeft een onvolledige toewijzing plaatsgevonden tussen accountnamen en beveiligings-ID's.
1302 Er zijn geen systeemquotumlimieten specifiek voor dit account ingesteld.
1303 Er is geen codeersleutel beschikbaar. Er is een bekende codeersleutel geretourneerd.
1304 Het wachtwoord is te complex om te worden omgezet in een LAN Manager-wachtwoord. Het geretourneerde LAN Manager-wachtwoord is een lege tekenreeks.
1305 Het revisieniveau is onbekend.
1306 Hiermee wordt aangegeven dat twee revisieniveaus niet compatibel zijn.
1307 Deze beveiligings-ID mag niet worden toegewezen als de eigenaar van dit object.
1308 Deze beveiligings-ID mag niet worden toegewezen als primaire groep van een object.
1309 Er is een poging gedaan een imitatietoken te bewerken door een thread die momenteel geen client imiteert.
1310 De groep mag niet worden uitgeschakeld.
1311 Er zijn momenteel geen aanmeldingsservers beschikbaar om de aanmeldingsaanvraag te verwerken.
1312 De opgegeven aanmeldingssessie bestaat niet. De sessie is mogelijk al beëindigd.
1313 Een van de opgegeven bevoegdheden bestaat niet.
1314 Een van de vereiste bevoegdheden is niet toegekend aan de client.
1315 De opgegeven naam is geen juist samengestelde accountnaam.
1316 De opgegeven gebruiker bestaat al.
1317 De opgegeven gebruiker bestaat niet.
1318 De opgegeven groep bestaat al.
1319 De opgegeven groep bestaat niet.
1320 De opgegeven gebruikersaccount is al een lid van de opgegeven groep of de opgegeven groep kan niet worden verwijderd omdat de groep nog een lid bevat.
1321 De opgegeven gebruikersaccount is geen lid van de opgegeven groepsaccount.
1322 De laatste Administrator-account kan niet worden uitgeschakeld of verwijderd.
1323 Kan het wachtwoord niet bijwerken. De waarde die is opgegeven voor het actieve wachtwoord is niet juist.
1324 Kan het wachtwoord niet bijwerken. De waarde die is opgegeven voor het nieuwe wachtwoord, bevat waarden die niet in een wachtwoord mogen worden gebruikt.
1325 Kan het wachtwoord niet bijwerken. De geleverde waarde voor het wachtwoord voldoet niet aan de vereiste lengte, complexiteit en geschiedenis van het domein.
1326 Aanmeldingsfout: onbekende gebruikersnaam of ongeldig wachtwoord.
1327 Aanmeldingsfout: gebruikersaccountbeperking. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: geen lege wachtwoorden toegestaan, beperkingen van aanmeldingstijden, of een beleidsbeperking is van toepassing.
1328 Aanmeldingsfout: inbreuk op beperking op aanmeldingstijden van het account.
1329 Aanmeldingsfout: gebruiker mag zich niet aanmelden bij deze computer.
1330 Aanmeldingsfout: het wachtwoord voor het opgegeven account is verlopen.
1331 Aanmeldingsfout: account is momenteel uitgeschakeld.
1332 Er is geen toewijzing uitgevoerd tussen accountnamen en beveiligings-ID's.
1333 Er zijn te veel LUID's tegelijkertijd aangevraagd.
1334 Er zijn geen LUID's meer beschikbaar.
1335 In dit specifieke geval is het subinstantiegedeelte van een beveiligings-ID ongeldig.
1336 De ACL-structuur is ongeldig.
1337 De structuur van de beveiligings-ID is ongeldig.
1338 De structuur van de security descriptor is ongeldig.
1340 Kan de overgenomen ACL of ACE kan niet samenstellen.
1341 De server is momenteel uitgeschakeld.
1342 De server is momenteel ingeschakeld.
1343 De opgegeven waarde is een ongeldige waarde voor een identificatie-instantie.
1344 Er is geen geheugen meer beschikbaar voor het bijwerken van beveiligingsgegevens.
1345 De opgegeven kenmerken zijn ongeldig of niet compatibel met de kenmerken van de hele groep.
1346 Het vereiste imitatieniveau is niet geleverd of het geleverde imitatieniveau is ongeldig.
1347 Kan een beveiligingstoken op anoniem niveau niet openen.
1348 De aangevraagde controlegegevensklasse is ongeldig.
1349 Het type token is ongeschikt.
1350 Kan een beveiligingsbewerking niet uitvoeren op een object dat geen hiermee verbonden beveiliging heeft.
1351 Kan geen configuratiegegevens bij de domeincontroller lezen omdat de computer niet beschikbaar is of omdat de toegang is geweigerd.
1352 De SAM of LSA heeft niet de juiste status om de beveiligingsbewerking uit te voeren.
1353 Het domein heeft de verkeerde status om de beveiligingsbewerking uit te voeren.
1354 Deze bewerking is alleen toegestaan voor de PDC (primaire domeincontroller) van het domein.
1355 Het opgegeven domein bestaat niet of kan geen contact maken met dit domein.
1356 Het opgegeven domein bestaat al.
1357 Poging tot instellen van meer dan het maximaal toegestane aantal domeinen op een server.
1358 Kan de aangevraagde bewerking niet voltooien vanwege een fatale mediumfout of een beschadigde gegevensstructuur op de schijf.
1359 Er is een interne fout opgetreden.
1360 Algemene toegangstypen zitten opgesloten in een toegangsmask dat reeds toegewezen zou moeten zijn aan niet-algemene typen.
1361 Een security descriptor heeft niet de juiste indeling (absoluut of zelfrelatief).
1362 De aangevraagde bewerking kan alleen door aanmeldingsprocessen worden gebruikt. Het aanroepend proces is niet geregistreerd als een aanmeldingsproces.
1363 Kan een nieuwe aanmeldingssessie niet starten met een ID die al in gebruik is.
1364 Een opgegeven verificatiepakket is onbekend.
1365 De status van de aanmeldingssessie is niet consistent met de aangevraagde bewerking.
1366 De aanmeldingssessie-ID is al in gebruik.
1367 Een aanmeldingsaanvraag bevat een ongeldige aanmeldingstypewaarde.
1368 Kan pas via een named pipe imiteren nadat gegevens van de pipe zijn gelezen.
1369 De transactiestatus van een registersubstructuur is niet compatibel met de aangevraagde bewerking.
1370 Beschadiging van interne beveiligingsdatabase.
1371 Kan deze bewerking niet op ingebouwde accounts uitvoeren.
1372 Kan deze bewerking niet op deze ingebouwde speciale groep uitvoeren.
1373 Kan deze bewerking niet op deze ingebouwde speciale gebruiker uitvoeren.
1374 De gebruiker kan niet uit een groep worden verwijderd omdat de groep momenteel de primaire groep van de gebruiker is.
1375 Het token wordt al gebruikt als primair token.
1376 De opgegeven lokale groep bestaat niet.
1377 De opgegeven accountnaam is geen lid van de lokale groep.
1378 De opgegeven accountnaam is al lid van de lokale groep.
1379 De opgegeven lokale groep bestaat al.
1380 Aanmeldingsfout: de gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde aanmeldingstype te gebruiken op deze computer.
1381 Het maximum aantal geheimen dat op één systeem mag worden opgeslagen, is overschreden.
1382 De lengte van een geheim overschrijdt de maximaal toegestane waarde.
1383 Interne inconsistentie in de LSA-database (LSA).
1384 De beveiligingscontext van de gebruiker heeft tijdens een aanmeldingspoging te veel beveiligings-ID's verzameld.
1385 Aanmeldingsfout: de gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde aanmeldingstype te gebruiken op deze computer.
1386 Er is een kruislings gecodeerd wachtwoord nodig om het wachtwoord van een gebruiker te wijzigen.
1387 Kan een lid niet toevoegen aan of verwijderen uit de lokale groep omdat het lid niet bestaat.
1388 Kan een van de nieuwe leden niet toevoegen aan een lokale groep omdat het lid een onjuist accounttype heeft.
1389 Er zijn te veel beveiligings-ID's opgegeven.
1390 Er is een kruislings gecodeerd wachtwoord nodig om het wachtwoord van deze gebruiker te wijzigen.
1391 Hiermee wordt aangegeven dat een ACL geen onderdelen bevat die kunnen worden overgenomen.
1392 Bestand of map is beschadigd en onleesbaar.
1393 Schijfstructuur is beschadigd en onleesbaar.
1394 Er is geen gebruikerssessiesleutel voor de opgegeven aanmeldingssessie.
1395 De service die is gestart, heeft een licentie voor een beperkt aantal verbindingen. Op dit moment kunnen er niet meer verbindingen worden gemaakt met deze service omdat het maximum aantal verbindingen dat de service aan kan al is bereikt.
1396 Aanmeldingsfout: de doelaccountnaam is onjuist.
1397 Wederzijdse verificatie is mislukt. Het serverwachtwoord op de domeincontroller is verouderd.
1398 Er is een tijds- en/of datumverschil tussen de client en de server.
1399 Deze bewerking kan niet in het huidige domein worden uitgevoerd.
1400 Ongeldige vensteringang.
1401 Ongeldige menu-ingang.
1402 Ongeldige aanwijzeringang.
1403 Ongeldige tabelingang.
1404 Ongeldige haakingang.
1405 Ongeldige ingang naar een positiestructuur met meerdere vensters.
1406 Kan geen subvenster op het hoogste niveau maken.
1407 Kan vensterklasse niet vinden.
1408 Ongeldig venster, hoort bij andere thread.
1409 Toegangstoets is al geregistreerd.
1410 De klasse bestaat al.
1411 De klasse bestaat niet.
1412 De klasse heeft nog geopende vensters.
1413 Ongeldige index.
1414 Ongeldige pictogramingang.
1415 Er worden persoonlijke dialoogvensterwoorden gebruikt.
1416 Kan de keuzelijst-ID niet vinden.
1417 Geen jokertekens gevonden.
1418 Thread heeft geen geopend Klembord.
1419 De sneltoets is niet geregistreerd.
1420 Het venster is geen geldig dialoogvenster.
1421 Besturings-ID niet gevonden.
1422 Ongeldig bericht voor een keuzelijst met invoervak omdat het geen invoervak heeft.
1423 Het venster is geen keuzelijst met invoervak.
1424 De hoogte moet minder dan 256 zijn.
1425 Ongeldige DC (device context)-ingang.
1426 Ongeldig type haakprocedure.
1427 Ongeldige haakprocedure.
1428 Kan niet-lokale haak niet instellen zonder een module-ingang.
1429 Deze haakprocedure kan alleen globaal worden ingesteld.
1430 De logboekhaakprocedure is al geïnstalleerd.
1431 De haakprocedure is niet geïnstalleerd.
1432 Ongeldige boodschap voor keuzelijst met enkelvoudige selectie.
1433 LB_SETCOUNT verzonden naar non-lazy-keuzelijst.
1434 De keuzelijst ondersteunt geen tabstops.
1435 Kan geen object vernietigen dat door een andere thread is gemaakt.
1436 Subvensters kunnen geen menu's bevatten.
1437 Het venster bevat geen systeemmenu.
1438 Ongeldig berichtvenstertype.
1439 Ongeldige systeemomvattende (SPI_*)-parameter.
1440 Scherm is al vergrendeld.
1441 Alle ingangen naar vensters in een positiestructuur met meerdere vensters moeten hetzelfde bovenliggende venster hebben.
1442 Het venster is geen subvenster.
1443 Ongeldige GW_*-opdracht.
1444 Ongeldige thread-ID.
1445 Kan een bericht van een venster dat geen MDI (multiple document interface)-venster is niet verwerken.
1446 Pop-up menu is al actief.
1447 Het venster heeft geen schuifbalken.
1448 Het bereik van de schuifbalk mag niet groter zijn dan MAXLONG.
1449 Kan het venster niet op de opgegeven manier weergeven of verwijderen.
1450 Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om aan de aanvraag te voldoen.
1451 Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om aan de aanvraag te voldoen.
1452 Er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om aan de aanvraag te voldoen.
1453 Onvoldoende quotum beschikbaar om de aangevraagde service te voltooien.
1454 Onvoldoende quotum beschikbaar om de aangevraagde service te voltooien.
1455 Het wisselbestand is te klein voor het voltooien van deze bewerking.
1456 Kan het menu-item niet vinden.
1457 Ongeldige ingang van toetsenbordindeling.
1458 Haaktype is niet toegestaan.
1459 Deze bewerking vereist een interactieve Windows-computer.
1460 Deze bewerking is geretourneerd omdat de time-outperiode verlopen is.
1461 Ongeldige monitoringang.
1500 Het gebeurtenislogboekbestand is beschadigd.
1501 Kan geen gebeurtenislogboekbestand openen waardoor de Event Logging-service niet is gestart.
1502 Het gebeurtenislogboekbestand is vol.
1503 Het gebeurtenislogboekbestand is gewijzigd tussen leesbewerkingen.
1601 Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-service. De oorzaak kan zijn dat u Windows in veilige modus hebt gestart, of de Windows Installer is onjuist geïnstalleerd. Neem contact op met het ondersteunend personeel voor hulp.
1602 Gebruiker heeft de installatie geannuleerd.
1603 Onherstelbare fout bij installatie.
1604 Installatie is uitgesteld en niet voltooid.
1605 Deze actie is alleen geldig voor producten die momenteel zijn geïnstalleerd.
1606 Kenmerk-ID is niet geregistreerd.
1607 Onderdeel-ID is niet geregistreerd.
1608 Onbekende eigenschap.
1609 Ingang heeft ongeldige status.
1610 De configuratiegegevens voor dit product zijn beschadigd. Neem contact op met het ondersteunend personeel.
1611 Onderdeelkwalificatie is niet beschikbaar.
1612 De installatiebron voor dit product is niet beschikbaar. Controleer of de bron bestaat en of u toegang tot de bron hebt.
1613 Dit installatiepakket kan niet worden geïnstalleerd door de Windows Installer-service. U dient een service pack voor Windows te installeren, dat een nieuwere versie van de Windows Installer-service bevat.
1614 Product is verwijderd.
1615 SQL-querysyntaxis is ongeldig of wordt niet ondersteund.
1616 Recordveld bestaat niet.
1617 Het apparaat is verwijderd.
1618 Er wordt al een andere installatie uitgevoerd. Voltooi eerst die installatie voordat u doorgaat met deze.
1619 Kan dit installatiepakket niet openen. Controleer dat het pakket bestaat en dat u er toegang tot heeft, of neem contact op met de fabrikant van de toepassing om er zeker van te zijn dat dit een geldig Windows Installer-pakket is.
1620 Dit installatiepakket kan niet worden geopend. Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om er zeker van de zijn dat dit een geldig Windows Installer-pakket is.
1621 Er is een fout opgetreden tijdens het opstarten van de gebruikersinterface van de Windows Installer-service. Neem contact op met het ondersteunend personeel.
1622 Fout tijdens het openen van het installatielogboekbestand. Controleer dat het opgegeven logboekbestand bestaat en dat u er naartoe kunt schrijven.
1623 Taal van product wordt niet ondersteund door het systeem.
1624 Fout tijdens het toepassen van transforms. Controleer dat de opgegeven transformpaden geldig zijn.
1625 De installatie is verboden door systeembeleid. Neem contact op met de systeembeheerder.
1626 Kan functie niet uitvoeren.
1627 Functie is mislukt tijdens uitvoering.
1628 Ongeldige of onbekende tabel opgegeven.
1629 Geleverde gegevens zijn van een onjuist type.
1630 Gegevens van dit type worden niet ondersteund.
1631 Kan de Windows Installer-service niet starten. Neem contact op met het ondersteunend personeel.
1632 De tijdelijke map bevindt zich op een schijf die vol of niet toegankelijk is. Maak meer ruimte beschikbaar op de schijf of controleer dat de tijdelijke map bestaat en dat u er naartoe kunt schrijven.
1633 Het installatiepakket wordt niet ondersteund door deze processor. Neem contact op met de leverancier van dit product.
1634 Onderdeel wordt niet gebruikt op deze computer.
1635 Kan dit patchpakket niet openen. Controleer dat het patchpakket bestaat en dat u er toegang tot heeft of neem contact op met de fabrikant van de toepassing om er zeker van te zijn dat dit een geldig Windows Installer-patchpakket is.
1636 Kan dit patchpakket niet openen. Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om er zeker van te zijn dat dit een geldig Windows Installer-patchpakket is.
1637 De Windows Installer-service kan dit patchpakket niet verwerken. U dient een Windows servicepakket te installeren dat een nieuwere versie van de Windows Installer-service bevat.
1638 Er is al een andere versie van dit product geïnstalleerd. Kan de installatie van deze versie niet voltooien. Gebruik het onderdeel Software van het Configuratiescherm om de bestaande versie van dit product te configureren of te verwijderen.
1639 Ongeldig opdrachtregelargument. Raadpleeg de Windows Installer-SDK voor uitgebreide Help voor opdrachtregels.
1640 Alleen Administrators zijn gemachtigd om serversoftware toe te voegen, te verwijderen of te configureren tijdens een externe sessie van Terminal Services. Als u software op de server wilt installeren of configureren, dient u contact op te nemen met de net
1641 De gevraagde bewerking is gelukt. Het systeem wordt opnieuw gestart om de wijzigingen door te voeren.
1642 De Windows Installer-service kan de upgradepatch niet installeren omdat het programma voor de upgrade ontbreekt, of omdat de upgradepatch een upgrade uitvoert van een andere versie van het programma. Controleer of het programma voor de upgrade zich op de
1643 Het patchpakket is niet toegestaan vanwege het geldende softwarerestrictiebeleid.
1644 Een of meer aanpassingen zijn niet door het geldende softwarerestrictiebeleid toegestaan.
1700 De tekenreeksbinding is ongeldig.
1701 De bindingsingang is niet van het juiste type.
1702 De bindingsingang is ongeldig.
1703 De RPC-protocolreeks wordt niet ondersteund.
1704 De RPC-protocolreeks is ongeldig.
1705 De UUID van de tekenreeks is ongeldig.
1706 De indeling van het eindpunt is ongeldig.
1707 Ongeldig netwerkadres.
1708 Geen endpoint gevonden.
1709 Ongeldige time-outwaarde.
1710 Kan de object-UUID niet vinden.
1711 De object-UUID is al geregistreerd.
1712 De type-UUID is al geregistreerd.
1713 De RPC-server is al actief.
1714 Er zijn geen protocolreeksen geregistreerd.
1715 De RPC-server is niet actief.
1716 Het beheertype is onbekend.
1717 De interface is onbekend.
1718 Er zijn geen bindingen.
1719 Er zijn geen protocolreeksen.
1720 Kan het endpoint niet maken.
1721 Er zijn onvoldoende bronnen beschikbaar om deze bewerking te voltooien.
1722 De RPC-server is niet beschikbaar.
1723 De RPC-server is bezet en kan deze bewerking niet voltooien.
1724 De netwerkopties zijn ongeldig.
1725 Er is geen actieve RPC in deze thread.
1726 Kan RPC niet uitvoeren.
1727 De RPC is mislukt en niet uitgevoerd.
1728 RPC-protocolfout.
1730 De overdrachtsyntaxis wordt niet ondersteund door de RPC-server.
1732 Het UUID-type wordt niet ondersteund.
1733 De label is ongeldig.
1734 De matrixgrenzen zijn ongeldig.
1735 De binding bevat geen vermeldingsnaam.
1736 De syntaxis van de naam is ongeldig.
1737 De syntaxis van de naam wordt niet ondersteund.
1739 Er is geen netwerkadres beschikbaar om een UUID te maken.
1740 Het endpoint is een duplicaat.
1741 Onbekend verificatietype.
1742 Het maximum aantal aanroepen is te klein.
1743 De tekenreeks is te lang.
1744 Kan de RPC-protocolreeks niet vinden.
1745 Het procedurenummer valt buiten het bereik.
1746 De binding bevat geen verificatiegegevens.
1747 De service voor verificatie is onbekend.
1748 Het verificatieniveau is onbekend.
1749 Ongeldige beveiligingscontext.
1750 De service voor machtigingen is onbekend.
1751 De vermelding is ongeldig.
1752 Het server-endpoint kan de bewerking niet uitvoeren.
1753 De endpointtoewijzer heeft geen endpoints meer beschikbaar.
1754 Er zijn geen interfaces geëxporteerd.
1755 De vermeldingsnaam is niet volledig.
1756 De versieoptie is ongeldig.
1757 Er zijn geen leden meer.
1758 Kan de opdracht unexport (export ongedaan maken) niet uitvoeren.
1759 Kan de interface niet vinden.
1760 De vermelding bestaat al.
1761 Kan vermelding niet vinden.
1762 De service voor namen is niet beschikbaar.
1763 De groep met netwerkadressen is ongeldig.
1764 De aangevraagde bewerking wordt niet ondersteund.
1765 Er is geen beveiligingscontext beschikbaar waarmee imitatie mogelijk is.
1766 Interne fout in een RPC.
1767 Poging van de RPC-server een integer door nul te delen.
1768 Er is een adresseringsfout op de RPC-server opgetreden.
1769 Deling door nul veroorzaakt door een drijvende-kommabewerking op de RPC-server.
1770 Drijvende-kommaonderstroom bij de RPC-server.
1771 Drijvende-kommaoverloop bij de RPC-server.
1772 De lijst met RPC-servers beschikbaar voor binding van auto-ingangen is leeg.
1773 Kan tekenomzettabel niet openen.
1774 Het bestand met de tekenomzettabel is kleiner dan 512 bytes.
1775 Er is een lege contextingang doorgegeven van de client naar de host tijdens een RPC.
1777 De contextingang is tijdens een RPC gewijzigd.
1778 De bindingsingangen die zijn doorgegeven aan een RPC komen niet overeen.
1779 De stub kan de RPC-ingang niet verkrijgen.
1780 Een verwijzingspointer met de waarde nul is doorgegeven aan de stub.
1781 De inventarisatiewaarde valt buiten het bereik.
1782 Het aantal bytes is te klein.
1783 De stub heeft onjuiste gegevens ontvangen.
1784 De opgegeven gebruikersbuffer is niet geldig voor de aangevraagde bewerking.
1785 Kan het schijfmedium niet herkennen. Het medium is mogelijk niet geformatteerd.
1786 Het werkstation heeft geen geheim voor de vertrouwensrelatie.
1787 De beveiligingsdatabase op de server heeft geen computeraccount voor de vertrouwensrelatie met dit werkstation.
1788 Kan geen vertrouwensrelatie tot stand brengen tussen het primaire domein en het vertrouwde domein.
1789 Kan geen vertrouwensrelatie tot stand brengen tussen dit werkstation en het primaire domein.
1790 Fout tijdens aanmelden bij netwerk.
1791 Er wordt al een RPC voor deze thread uitgevoerd.
1792 Poging tot aanmelden terwijl de service voor het aanmelden op het netwerk niet is gestart.
1793 De account van de gebruiker is verlopen.
1794 De redirector is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
1795 Het opgegeven printerstuurprogramma is al geïnstalleerd.
1796 De opgegeven poort is onbekend.
1797 Onbekend printerstuurprogramma.
1798 De afdrukprocessor is onbekend.
1799 Het opgegeven scheidingsbestand is ongeldig.
1800 De opgegeven prioriteit is ongeldig.
1801 Ongeldige printernaam.
1802 De printer bestaat al.
1803 Ongeldige printeropdracht.
1804 Het opgegeven gegevenstype is ongeldig.
1805 De opgegeven omgeving is ongeldig.
1806 Er zijn geen bindingen meer.
1807 De gebruikte account is een interdomein-vertrouwensaccount. Gebruik uw globale of lokale gebruikersaccount voor toegang tot deze server.
1808 De gebruikte account is een computeraccount. Gebruik uw globale of lokale gebruikersaccount voor toegang tot deze server.
1809 De gebruikte account is een vertrouwensaccount van een server. Gebruik uw globale of lokale gebruikersaccount voor toegang tot deze server.
1810 De naam of de beveiligings-id (SID) van het opgegeven domein is strijdig met de vertrouwensgegevens voor dat domein.
1811 De server is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
1812 Het opgegeven kopiebestand bevat geen bronsectie.
1813 Kan het opgegeven brontype niet vinden in het kopiebestand.
1814 Kan de opgegeven bronnaam niet vinden in het kopiebestand.
1815 Kan de opgegeven brontaal-ID niet vinden in het kopiebestand.
1816 Onvoldoende quotum beschikbaar om deze opdracht te verwerken.
1817 Er zijn geen interfaces geregistreerd.
1818 De RPC-aanroep is geannuleerd.
1819 De bindingsingang bevat niet alle benodigde informatie.
1820 Er is een communicatiefout opgetreden tijdens een RPC.
1821 Het aangevraagde verificatieniveau wordt niet ondersteund.
1822 Er is geen principal-naam geregistreerd.
1823 De opgegeven fout is geen geldige foutcode van Windows RPC.
1824 Er is een UUID toegewezen die alleen geldig is op deze computer.
1825 Er is een fout opgetreden die specifiek is voor een beveiligingspakket.
1826 De thread is niet geannuleerd.
1827 Ongeldige bewerking op de ingang voor codering en decodering.
1828 Incompatibele versie van het serialisatiepakket.
1829 Incompatibele versie van de RPC-stub.
1830 Het RPC-pipeobject is ongeldig of beschadigd.
1831 Er is geprobeerd een ongeldige bewerking op een RPC-pipeobject uit te voeren.
1832 Deze versie van RPC-pipe wordt niet ondersteund.
1898 Kan groepslid niet vinden.
1899 Kan databasevermelding van endpointtoewijzer niet maken.
1900 De object-UUID is de nul-UUID.
1901 De opgegeven tijd is ongeldig.
1902 De opgegeven naam voor het formulier is ongeldig.
1903 De opgegeven grootte voor het formulier is ongeldig.
1904 De gespecificeerde printeringang is al in gebruik
1905 De opgegeven printer is verwijderd.
1906 De status van de printer is ongeldig.
1907 Het wachtwoord van de gebruiker moet worden gewijzigd als deze zich de eerste keer aanmeldt.
1908 Kan de domeincontroller voor dit domein niet vinden.
1909 De account waarnaar wordt verwezen, is momenteel vergrendeld, en aanmelden hiermee is niet mogelijk.
1910 Kan de opgegeven objectexporter niet vinden.
1911 Het opgegeven object is niet gevonden.
1912 Kan de opgegeven objectomzettingsreeks niet vinden.
1913 Er bevinden zich nog gegevens in de aanvraagbuffer die moeten worden verzonden.
1914 Ongeldige asynchrone RPC-ingang.
1915 Ongeldige asynchrone RPC-ingang voor deze bewerking.
1916 Het RPC-pipeobject is al afgesloten.
1917 De RPC-aanroep werd voltooid voordat alle pipes waren verwerkt.
1918 Er zijn geen verdere gegevens beschikbaar van de RPC-pipe.
1919 Er is geen site-naam beschikbaar voor deze computer.
1920 Het systeem kan geen toegang verkrijgen tot het bestand.
1921 Het systeem kan de naam van het bestand niet omzetten.
1922 De vermelding heeft een onverwacht type.
1923 Niet alle object-UUID's kunnen worden geëxporteerd naar de opgegeven vermelding.
1924 Kan interface niet exporteren naar de opgegeven vermelding.
1925 Kan de opgegeven profielvermelding niet toevoegen.
1926 Kan het opgegeven profielelement niet toevoegen.
1927 Kan het opgegeven profielelement niet verwijderen.
1928 Kan het groepselement niet toevoegen.
1929 Kan het groepselement niet verwijderen.
1930 Het printerstuurprogramma is niet compatibel met een op de computer ingesteld beleid dat NT 4.0-stuurprogramma's blokkeert.
1931 De context is verlopen en kan niet meer worden gebruikt.
2000 De pixelindeling is ongeldig.
2001 Het opgegeven stuurprogramma is ongeldig.
2002 De vensterstijl of het klassekenmerk is ongeldig voor deze bewerking.
2003 De aangevraagde metabestandsbewerking wordt niet ondersteund.
2004 De aangevraagde overdrachtsbewerking wordt niet ondersteund.
2005 De aangevraagde knipbewerking wordt niet ondersteund.
2010 De opgegeven kleurbeheermodule is niet geldig.
2011 Het opgegeven kleurprofiel is ongeldig.
2012 De opgegeven label is niet gevonden.
2013 Een vereiste label in niet aanwezig.
2014 De opgegeven label is al aanwezig.
2015 Het opgegeven kleurprofiel is niet verbonden met een apparaat.
2016 Het opgegeven kleurprofiel is niet gevonden.
2017 De opgegeven kleurruimte is ongeldig.
2018 Afbeeldingskleurbeheer (ICM) is niet ingeschakeld.
2019 Er is een fout opgetreden bij het verwijderen van de kleurtransform.
2020 De opgegeven kleurtransform is ongeldig.
2021 De opgegeven kleurtransform komt niet overeen met de kleurruimte van de bitmapafbeelding.
2022 De opgegeven benoemde kleurindex is niet aanwezig in het profiel.
2102 Het stuurprogramma voor het werkstation is niet geïnstalleerd.
2103 Kan de server niet vinden.
2104 Interne fout. Het netwerk kan geen toegang krijgen tot een gedeeld geheugensegment.
2105 Er is een tekort aan netwerkbronnen opgetreden.
2106 Deze bewerking wordt niet ondersteund op werkstations.
2107 Het apparaat is niet aangesloten.
2108 De netwerkverbinding is gemaakt, maar de gebruiker moest worden gevraagd voor een wachtwoord dat anders is dan het wachtwoord dat oorspronkelijk is opgegeven.
2109 Er is een netwerkverbinding tot stand gebracht met behulp van standaardreferenties.
2114 De Server-service is niet gestart.
2115 De wachtrij is leeg.
2116 Het apparaat of de map bestaat niet.
2117 De bewerking is ongeldig op een omgeleide bron.
2118 De naam wordt al gedeeld.
2119 De aangevraagde bron is momenteel niet beschikbaar op de server.
2121 Met toevoeging van deze programma's wordt het maximumaantal overschreden.
2122 De Peer-service ondersteunt slechts twee gebruikers tegelijk.
2123 De API-retourbuffer is te klein.
2127 Externe API-fout.
2131 Fout bij het openen of lezen van het configuratiebestand.
2136 Algemene netwerkfout.
2137 De Workstation-service verkeert in een inconsistente staat. Start de computer opnieuw op voordat u de Workstation-service opnieuw start.
2138 De Workstation-service is niet gestart.
2139 De gevraagde informatie is niet beschikbaar.
2140 Er is een interne fout in Windows 2000 opgetreden.
2141 De server is niet geconfigureerd voor transacties.
2142 Deze API wordt niet ondersteund op de externe server.
2143 Ongeldige gebeurtenisnaam.
2144 Dubbele computernaam. Wijzig de naam en start de computer opnieuw op.
2146 Kan het opgegeven onderdeel niet in de configuratiegegevens vinden.
2147 Kan de opgegeven parameter niet in de configuratiegegevens vinden.
2149 Er staat een te lange regel in het configuratiebestand.
2150 Printer bestaat niet.
2151 De afdruktaak bestaat niet.
2152 Kan printernaam niet vinden.
2153 De printernaam bestaat al.
2154 De afdrukwachtrij bestaat al.
2155 Kan niet meer printers toevoegen.
2156 Er kunnen geen afdruktaken meer worden toegevoegd.
2157 Er kunnen geen printernamen meer worden toegevoegd.
2158 Deze printer is niet actief en accepteert geen besturingsbewerkingen.
2159 Deze afdrukbestemmingsopdracht bevat een ongeldige besturingsfunctie.
2160 De printerprocessor reageert niet.
2161 De spooler is niet gestart.
2162 Deze bewerking kan momenteel niet op de printernaam worden uitgevoerd.
2163 Deze bewerking kan momenteel niet op de afdrukwachtrij worden uitgevoerd.
2164 Deze bewerking kan momenteel niet op de afdruktaak worden uitgevoerd.
2165 Fout bij geheugentoewijzing spooler.
2166 Het stuurprogramma bestaat niet.
2167 Het gegevenstype wordt niet ondersteund door de afdrukprocessor.
2168 De afdrukprocessor is niet geïnstalleerd.
2180 De servicedatabase is vergrendeld.
2181 De servicetabel is vol.
2182 De aangevraagde service is al gestart.
2183 De service reageert niet op besturingsbewerkingen.
2184 De service is niet gestart.
2185 Ongeldige servicenaam.
2186 De service reageert niet op de besturingsfunctie.
2187 Het servicebeheer is bezet.
2188 Ongeldige servicenaam in het configuratiebestand.
2189 Beheer van de service is momenteel niet mogelijk.
2190 De service is op een ongebruikelijke manier gestopt.
2191 De aangevraagde onderbreking of het stoppen van deze service is niet geldig.
2192 De dispatcher (verdeelprogramma) voor de service kan de naam van de service niet in de dispatchertabel vinden.
2193 Kan sluis van servicedispatcher niet lezen.
2194 Kan geen thread maken voor de nieuwe service.
2200 Het werkstation is al aangemeld bij het LAN.
2201 Het werkstation is niet aangemeld bij het LAN.
2202 De opgegeven gebruikersnaam is ongeldig.
2203 Ongeldige wachtwoordparameter.
2204 De processor heeft de berichtenalias niet toegevoegd.
2205 De processor heeft de berichtenalias niet toegevoegd.
2206 De processor heeft de berichtenalias niet verwijderd.
2207 De processor heeft de berichtenalias niet verwijderd.
2209 Netwerkaanmeldingen zijn onderbroken.
2210 Gecentraliseerd conflict op aanmeldingsserver.
2211 De server is geconfigureerd zonder geldig gebruikerspad.
2212 Fout bij het laden of uitvoeren van het aanmeldingsscript.
2214 Geen aanmeldingsserver opgegeven. Uw computer wordt aangemeld als ZELFSTANDIG.
2215 Kan de aanmeldingsserver niet vinden.
2216 Er is al een aanmeldingsdomein voor deze computer.
2217 De aanmeldingsserver kan de aanmelding niet valideren.
2219 Kan de beveiligingsdatabase niet vinden.
2220 Kan de groepsnaam niet vinden.
2221 Kan de gebruikersnaam niet vinden.
2222 Kan de bronnaam niet vinden.
2223 De groep bestaat al.
2224 De account bestaat al.
2225 De machtigingslijst van de bron bestaat al.
2226 Deze bewerking is alleen toegestaan op de primaire domeincontroller van het domein.
2227 De beveiligingsdatabase is niet gestart.
2228 Te veel namen in de gebruikersaccountdatabase.
2229 Fout bij schijf-I/O.
2230 De grens van 64 vermeldingen per bron is overschreden.
2231 Een gebruiker met een sessie mag niet worden verwijderd.
2232 Kan de bovenliggende map niet vinden.
2233 Kan niets toevoegen aan het cachesegment van de beveiligingsdatabasesessie.
2234 Deze bewerking is niet toegestaan op deze speciale groep.
2235 Deze gebruiker is uitgesloten van de UAS-sessiecache.
2236 De gebruiker is al lid van deze groep.
2237 De gebruiker is geen lid van deze groep.
2238 Deze gebruikersaccount is niet gedefinieerd.
2239 Deze gebruikersaccount is verlopen.
2240 De gebruiker mag zich niet vanaf dit werkstation aanmelden.
2241 De gebruiker mag zich niet op dit tijdstip aanmelden.
2242 Het wachtwoord van deze gebruiker is verlopen.
2243 Het wachtwoord van deze gebruiker kan niet worden gewijzigd.
2244 Dit wachtwoord kan nu niet worden gebruikt.
2245 Het wachtwoord voldoet niet aan de vereisten voor het wachtwoordbeleid. Controleer de minimale wachtwoordlengte, wachtwoordcomplexiteit en vereisten voor wachtwoordgeschiedenis.
2246 Het wachtwoord van deze gebruiker is te nieuw om te worden gewijzigd.
2247 De beveiligingsdatabase is beschadigd.
2248 Deze bijgehouden database voor netwerkbeveiliging/lokale beveiliging hoeft niet te worden bijgewerkt.
2249 Deze bijgehouden database is verouderd. Synchronisatie is vereist.
2250 Deze netwerkverbinding bestaat niet.
2251 Dit asg_type is ongeldig.
2252 Dit apparaat wordt momenteel gedeeld.
2270 Kan de computernaam niet toevoegen als berichtenalias. Mogelijk bestaat de naam al op het netwerk.
2271 De Messenger-service is al gestart.
2272 Kan de Messenger-service niet starten.
2273 Kan de berichtenalias niet vinden op het netwerk.
2274 Deze berichtenalias is al doorgestuurd.
2275 Deze berichtenalias is toegevoegd maar wordt toch doorgestuurd.
2276 Deze berichtenalias bestaat lokaal al.
2277 Het maximum aantal berichtenaliassen is overschreden.
2278 Kan de computernaam niet verwijderen.
2279 Berichten kunnen niet worden doorgestuurd naar het werkstation dat het bericht verzendt.
2280 Fout in berichtenprocessor van domein.
2281 Het bericht is verzonden, maar de ontvanger heeft de Messenger-service onderbroken.
2282 Het bericht is verzonden maar is niet ontvangen.
2283 De berichtenalias is al in gebruik. Probeer het later opnieuw.
2284 De Messenger-service is niet gestart.
2285 De naam bevindt zich niet op de lokale computer.
2286 Kan de doorgestuurde berichtenalias niet op het netwerk vinden.
2287 De berichtenaliastabel op het externe station is vol.
2288 Berichten voor deze alias worden nu niet doorgestuurd.
2289 Het uitgezonden bericht is afgekapt.
2294 Ongeldige apparaatnaam.
2295 Schrijffout.
2297 Er is een dubbele berichtenalias op het netwerk.
2298 Deze berichtenalias wordt later verwijderd.
2299 De berichtenalias is niet van alle netwerken verwijderd.
2300 Deze bewerking wordt niet ondersteund op computers met meerdere netwerken.
2310 Deze gedeelde netwerkbron bestaat niet.
2311 Dit apparaat wordt niet gedeeld.
2312 Er is geen sessie met deze computernaam.
2314 Er is geen open bestand met dit ID-nummer.
2315 Fout tijdens het uitvoeren van een opdracht voor beheer op afstand.
2316 Fout tijdens het openen van een extern, tijdelijk bestand.
2317 De ontvangen gegevens van een opdracht voor beheer op afstand zijn afgekapt tot 64 kB.
2318 Dit apparaat kan niet worden gedeeld als zowel een in de wachtrij geplaatste als een niet in de wachtrij geplaatste netwerkbron.
2319 De informatie in de lijst met servers kan onjuist zijn.
2320 De computer is niet actief in dit domein.
2321 De share moet worden verwijderd uit DFS (Distributed File System) voordat het kan worden verwijderd.
2331 De bewerking is ongeldig voor dit apparaat.
2332 Dit apparaat kan niet worden gedeeld.
2333 Dit apparaat was niet open.
2334 Deze lijst met apparaatnamen is ongeldig.
2335 Ongeldige wachtrijprioriteit.
2337 Er is geen gedeelde communicatieapparatuur.
2338 De opgegeven wachtrij bestaat niet.
2340 Ongeldige lijst met apparaten.
2341 Het opgegeven apparaat is ongeldig.
2342 Dit apparaat wordt al gebruikt door de spooler.
2343 Dit apparaat wordt al gebruikt als communicatieapparaat.
2351 Ongeldige computernaam.
2354 Tekenreeks en voorvoegsel zijn te lang.
2356 Ongeldig padonderdeel.
2357 Kan invoertype niet bepalen.
2362 De buffer voor typen is niet groot genoeg.
2370 Profielbestanden mogen niet groter zijn dan 64 kB.
2371 De beginoffset valt buiten het gestelde bereik.
2372 Het systeem kan huidige verbindingen met netwerkbronnen niet verwijderen.
2373 Het systeem kan de opdrachtregel in dit bestand niet parseren.
2374 Fout bij het laden van het profielbestand.
2375 Fouten bij het opslaan van het profielbestand. Het profiel is gedeeltelijk opgeslagen.
2378 Dit logboekbestand is gewijzigd sinds de vorige inzage.
2380 Het bronpad mag geen map zijn.
2381 Ongeldig bronpad.
2382 Ongeldig doelpad.
2383 Bron- en zoekpad bevinden zich op verschillende servers.
2385 De door u aangevraagde startserver is onderbroken.
2389 Fout tijdens communicatie met een startserver.
2391 Fout bij het starten van een achtergrondproces.
2392 Kan de gedeelde netwerkbron waarmee u bent verbonden niet vinden.
2400 Ongeldig LAN-adapternummer.
2401 Deze netwerkverbinding heeft geopende bestanden of opdrachten in behandeling.
2402 Er zijn nog actieve verbindingen.
2403 Share-naam of wachtwoord is ongeldig.
2404 Het apparaat wordt gebruikt door een actief proces. De verbinding kan niet worden verbroken.
2405 De stationsletter wordt lokaal gebruikt.
2430 De opgegeven client is al voor de opgegeven gebeurtenis geregistreerd.
2431 De signaaltabel is vol.
2432 Ongeldige of niet bestaande signaalnaam opgegeven.
2433 Ongeldige signaalontvanger.
2434 De sessie van een gebruiker met deze server is verwijderd omdat de aanmeldingstijden van de gebruiker niet meer geldig zijn.
2440 Het aangevraagde recordnummer staat niet in het logboekbestand.
2450 De gebruikersaccountdatabase is niet juist geconfigureerd.
2451 Deze bewerking is niet toegestaan als de NetLogon-service is gestart.
2452 Bewerking niet toegestaan op de laatste Administrator-account.
2453 Kan domeincontroller voor dit domein niet vinden.
2454 Kan geen aanmeldingsgegevens instellen voor deze gebruiker.
2455 De NetLogon-service is niet gestart.
2456 Kan de UAS-database niet uitbreiden.
2457 De klok van deze server is niet gesynchroniseerd met de klok van de primaire domeincontroller.
2458 Onjuist wachtwoord.
2460 De server-ID verwijst niet naar een geldige server.
2461 De sessie-ID verwijst niet naar een geldige sessie.
2462 De verbindings-ID verwijst niet naar een geldige verbinding.
2463 Geen ruimte voor meer vermeldingen in de tabel met beschikbare servers.
2464 De server kan niet nóg meer sessies ondersteunen.
2465 De server kan niet nóg meer verbindingen ondersteunen.
2466 De server kan niet nóg meer bestanden openen omdat het maximumaantal is bereikt.
2467 Er zijn geen alternatieve servers op deze server geregistreerd.
2470 Probeer anders de 'downlevel' (remote admin protocol)-versie van API.
2480 De UPS-service kan geen toegang tot het UPS-stuurprogramma krijgen.
2481 De UPS-service is onjuist geconfigureerd.
2482 De UPS-service kan geen toegang tot de opgegeven COM-poort krijgen.
2483 De UPS-service heeft een kabelstoring geconstateerd of vastgesteld dat de accu bijna leeg is. De service is niet gestart.
2484 De UPS-service kan het systeem niet afsluiten.
2500 Het onderstaande programma heeft een MS-DOS-foutcode geretourneerd:
2501 Voor het onderstaande programma is meer geheugen nodig:
2502 Een programma heeft een niet-ondersteunde MS-DOS-functie aangeroepen:
2503 Het werkstation is niet opgestart.
2504 Het onderstaande bestand is beschadigd.
2505 Geen lader opgegeven in het opstartblokdefinitiebestand.
2506 NetBIOS heeft een fout geretourneerd: NCB en SMB staan hierboven.
2507 Schijf-I/O-fout.
2508 Substitutie van beeldparameter is mislukt.
2509 Te veel beeldparameters overschrijden de grenzen van schijfsectoren.
2510 Het beeld is niet gegenereerd van een MS-DOS-diskette die is geformatteerd met /S.
2511 Remote Boot wordt later opnieuw gestart.
2512 De aanroep naar de Remotebootserver is mislukt.
2513 Kan geen verbinding maken met de Remotebootserver.
2514 Kan beeldbestand op de Remotebootserver niet openen.
2515 Bezig met verbinding maken met de Remoteboot-server...
2516 Bezig met verbinding maken met de Remoteboot-server...
2517 De service voor extern opstarten is gestopt. Raadpleeg het foutenlogboek voor de oorzaak van het probleem.
2518 Opstarten van Remote Boot is mislukt. Raadpleeg het foutenlogboek voor de oorzaak van het probleem.
2519 Een tweede verbinding met een Remoteboot-bron is niet toegestaan.
2550 De Browser-service is geconfigureerd met MaintainServerList=No.
2610 Service is niet gestart omdat geen van de netwerkadapters met deze service is gestart.
2611 Service is niet gestart omdat de opstartgegevens in het register onjuist zijn.
2612 Service is niet gestart omdat de database ontbreekt of is beschadigd.
2613 Service is niet gestart omdat de share RPLFILES ontbreekt.
2614 Service is niet gestart omdat de groep RPLUSER ontbreekt.
2615 Kan records voor service niet inventariseren.
2616 De gegevens in de record voor het werkstation zijn beschadigd.
2617 Kan record voor werkstation niet vinden.
2618 Werkstationnaam wordt gebruikt door een ander werkstation.
2619 Gegevens in record voor profiel zijn beschadigd.
2620 Kan record voor profiel niet vinden.
2621 Profielnaam wordt gebruikt door een ander profiel.
2622 Er zijn werkstations die dit profiel gebruiken.
2623 Gegevens in record voor configuratie zijn beschadigd.
2624 Kan record voor configuratie niet vinden.
2625 Gegevens in record voor adapter-ID zijn beschadigd.
2626 Er is een interne servicefout is opgetreden.
2627 Gegevens in record voor leverancier-ID zijn beschadigd.
2628 Gegevens in record voor opstartblok zijn beschadigd.
2629 De gebruikersaccount voor dit werkstation ontbreekt.
2630 Kan de lokale groep RPLUSER niet vinden.
2631 Opstartblokrecord niet gevonden.
2632 Gekozen profiel is niet compatibel met dit werkstation.
2633 Gekozen netwerkadapter-ID wordt door een ander werkstation gebruikt.
2634 Er zijn profielen waarvoor deze configuratie wordt gebruikt.
2635 Er zijn werkstations, profielen of configuraties waarvoor dit opstartblok wordt gebruikt.
2636 Service kan geen back-up maken van de Remoteboot-database.
2637 Kan adapterrecord niet vinden.
2638 Kan leveranciersrecord niet vinden.
2639 Leveranciersnaam wordt gebruikt door een andere leveranciersrecord.
2640 (boot-naam, leverancier-ID) wordt gebruikt door een andere opstartblokrecord.
2641 Configuratienaam wordt gebruikt door een andere configuratie.
2660 De interne database die wordt onderhouden door de DFS-service is beschadigd.
2661 Een van de records in de interne DFS-database is beschadigd.
2662 Er is geen DFS-naam waarvan het vermeldingspad overeenkomt met ingevoerde vermeldingspad.
2663 Er bestaat al een hoofdmap of koppeling met deze naam.
2664 De opgegeven server-share is al gedeeld in het DFS.
2665 De aangegeven server-share ondersteunt het aangegeven DFS-naamruimte niet.
2666 De bewerking is niet geldig in dit gedeelte van de naamruimte.
2667 De bewerking is niet geldig in dit gedeelte van de naamruimte.
2668 De bewerking is niet eenduidig omdat de koppeling naar meerdere servers verwijst.
2669 Kan geen koppeling maken.
2670 De server herkent DFS niet.
2671 Het opgegeven pad voor het wijzigen van de naam is ongeldig.
2672 De opgegeven DFS-koppeling is off line.
2673 De opgegeven server is geen server voor deze koppeling.
2674 Fout in DFS-naam
2675 Deze bewerking wordt niet ondersteund op een server-DFS
2676 Deze koppeling wordt reeds door de opgegeven server-share ondersteund
2677 Kan de laatste server-share niet verwijderen die deze hoofdmap of koppeling ondersteunt
2678 De bewerking wordt niet ondersteund voor een Inter-DFS-koppeling
2679 De interne status van de DFS-service is inconsistent
2680 De DFS-service is geïnstalleerd op de opgegeven server
2681 De DFS-gegevens die in overeenstemming worden gebracht, zijn identiek
2682 Het DFS-toegangspunt kan niet worden verwijderd. Verwijder DFS indien nodig
2683 Een onderliggende of bovenliggende map van de share bevindt zich reeds in een DFS
2690 Interne DFS-fout.
2691 Deze computer is reeds lid van een domein.
2692 Deze computer is momenteel geen lid van een domein.
2693 Deze computer is een domeincontroller en kan niet uit een domein worden verwijderd.
2694 De domeincontroller van het doel ondersteunt het maken van computeraccounts in OU's niet.
2695 De opgegeven werkgroepnaam is ongeldig.
2696 De opgegeven computernaam is incompatibel met de standaardtaal die wordt gebruikt op de domeincontroller.
2697 Kan de opgegeven computeraccount niet vinden.
2698 Deze versie van Windows kan niet aan het domein worden toegevoegd.
2999 Dit is de laatste fout in de NERR-reeks.
3000 De opgegeven afdrukmonitor wordt niet herkend.
3001 Het opgegeven printerstuurprogramma is momenteel in gebruik.
3002 Kan het spoolbestand niet vinden.
3003 Er is geen StartDocPrinter-aanroep gedaan.
3004 Er is geen AddJob-aanroep gedaan.
3005 De opgegeven afdrukprocessor is al geïnstalleerd.
3006 De opgegeven afdrukmonitor is al geïnstalleerd.
3007 De opgegeven afdrukmonitor heeft niet de benodigde functies.
3008 De opgegeven afdrukmonitor is momenteel in gebruik.
3009 De aangevraagde bewerking is niet toegestaan als er taken in de afdrukwachtrij staan.
3010 De aangevraagde bewerking is voltooid. Wijzingen zullen pas van kracht worden nadat het systeem opnieuw is gestart.
3011 De aangevraagde bewerking is voltooid. Wijzingen zullen pas van kracht worden nadat de service opnieuw is gestart.
3012 Kan geen printers vinden.
3013 Het printerstuurprogramma is bekend als zijnde onbetrouwbaar.
3014 Het printerstuurprogramma is bekend als schadelijk voor het systeem.
3023 Probleem met de configuratie van een door de gebruiker opgegeven afsluitopdrachtbestand. De UPS-service is toch gestart.
3029 Kan lokale beveiliging niet starten omdat de gebruikersaccountdatabase (NET.ACC) ontbreekt of is beschadigd en er geen bruikbare back-up- database is. HET SYSTEEM IS NIET BEVEILIGD.
3037 @I *AANMELDINGSTIJDEN
3039 De replicatielimiet voor bestanden is in een map overschreden.
3040 De replicatielimiet voor de diepte van de structuur is overschreden.
3046 Kan niet aanmelden. Gebruiker is momenteel aangemeld en argument TRYUSER is ingesteld op NO.
3052 De vereiste parameter is niet opgegeven in de opdrachtregel of in het configuratiebestand.
3054 Kan een opdracht voor een netwerkbron niet uitvoeren.
3055 Probleem in de systeemconfiguratie.
3056 Systeemfout.
3057 Interne consistentiefout.
3058 Er staat een onduidelijke optie in het configuratiebestand of de opdrachtregel.
3059 Er staat een dubbele parameter in het configuratiebestand of de opdrachtregel.
3060 De service reageert niet op de besturing en is gestopt met de functie DosKillProc.
3061 Fout bij het uitvoeren van de service.
3062 Kan de subservice niet starten.
3064 Er is een probleem met het bestand.
3070 geheugen
3071 schijfruimte
3072 thread
3073 proces
3074 Beveiligingsfout.
3075 Hoofdmap van LAN Manager onjuist of niet aanwezig.
3076 De netwerksoftware is niet geïnstalleerd.
3077 De server is niet gestart.
3078 De server kan geen toegang verkrijgen tot de UAS-database (NET.ACC).
3079 Niet-compatibele bestanden geïnstalleerd in de LANMAN-structuur.
3080 De map LANMAN\LOGS is ongeldig.
3081 Kan het opgegeven domein niet gebruiken.
3082 De computernaam wordt op een andere computer als berichtenalias gebruikt.
3083 Kan de servernaam niet melden.
3084 De gebruikersaccountdatabase is niet juist geconfigureerd.
3085 De server is niet gestart met beveiliging op gebruikersniveau.
3087 Het werkstation is niet juist geconfigureerd.
3088 Zie het foutenlogboek voor informatie.
3089 Kan niet naar dit bestand schrijven.
3090 ADDPAK-bestand is beschadigd. Verwijder LANMAN\NETPROG\ADDPAK.SER en pas alle ADDPAK's opnieuw toe.
3091 Kan de LM386-server niet starten omdat CACHE.EXE niet is gestart.
3092 De beveiligingsdatabase bevat geen account voor deze computer.
3093 Deze computer is geen lid van de groep SERVERS.
3094 De groep SERVERS staat niet in de lokale beveiligingsdatabase.
3095 Deze computer is geconfigureerd als lid van een werkgroep, niet als lid van een domein. De NetLogon-service hoeft niet te worden gestart in deze configuratie.
3096 Kan de primaire domeincontroller voor dit domein niet vinden.
3098 De service kan niet verifiëren bij de primaire domeincontroller.
3099 Probleem met de aanmaakdatum of het seriële getal van de beveiligingsdatabase.
3100 Kan bewerking niet uitvoeren vanwege een netwerksoftwarefout.
3102 De service kan geen langlopende vergrendeling verkrijgen op het segment voor NCB's. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3103 De service kan de langlopende vergrendeling op het segment voor NCB's niet loslaten. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3106 Onverwacht netwerkbeheerblok (NCB) ontvangen. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
3107 Het netwerk is niet gestart.
3108 Kan een DosDevIoctl of DosFsCtl met NETWKSTA.SYS niet uitvoeren. De weergegeven gegevens staan in de volgende notatie: DWORD ong. CS:IP van aanroep van ioctl of fsctl WORD foutcode WORD ioctl- of fsctl-nummer
3111 Onverwachte NetBIOS-fout. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3112 Ongeldig serverberichtblok (SMB) ontvangen. Raadpleeg het SMB voor verdere gegevens.
3114 Enkele vermeldingen in het foutenlogboek zijn verloren gegaan door een bufferoverloop.
3120 Initialisatieparameters die andere netwerkbronnen dan netwerkbuffers beheren, hebben een zodanige grootte dat er te veel geheugen nodig is.
3121 De server kan een geheugensegment niet vergroten.
3124 Kan de server niet starten. De drie chdev-parameters moeten allemaal nul of allemaal niet nul zijn.
3129 De server kan het AT-planningsbestand niet bijwerken. Het bestand is beschadigd.
3130 Fout op de server bij het aanroepen van NetIMakeLMFileName. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3132 Kan serverbuffers niet voor langere tijd vergrendelen. Controleer de beschikbare ruimte op de wisselschijf en start het systeem opnieuw om de server te starten.
3140 De service is gestopt vanwege het herhaaldelijk en opeenvolgend voorkomen van een onjuist netwerkbeheerblok (NCB). Het laatste onjuiste NCB volgt in onbewerkte gegevens.
3141 De berichtenserver is gestopt omdat het gedeelte van de berichtenserver met gedeelde gegevens is vergrendeld.
3151 Kan POPUP niet weergeven door VIO-oproepfout van systeem. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3152 Ongeldig serverberichtblok (SMB) ontvangen. Raadpleeg het SMB voor verdere gegevens.
3160 Het gegevenssegment van het werkstation is groter dan 64 kB. De grootte volgt hierna, in DWORD-notatie:
3161 Het werkstation kan het naam/nummer van de computer niet ophalen.
3162 Het werkstation kan het Async NetBIOS-subproces niet initialiseren. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3163 Het werkstation kan het eerste gedeelde segment niet openen. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3164 De tabel van de werkstation-host is vol.
3165 Onjuist mailslot-SMB ontvangen. Raadpleeg het SMB voor verdere gegevens.
3166 Het werkstation kan de UAS-database niet starten. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3167 Tijdens het beantwoorden van een SSI-validatieaanvraag heeft het werkstation een fout ontdekt. Raadpleeg de functiecode en de foutcodes voor verdere gegevens.
3174 De server kan het AT-planningsbestand niet lezen.
3175 De server heeft een ongeldige AT-planningrecord gevonden.
3176 De server kan geen AT-planningsbestand vinden en heeft daarom een planningsbestand gemaakt.
3185 Kan lokale beveiliging niet starten omdat de gebruikersaccountdatabase (NET.ACC) ontbreekt of is beschadigd en er geen bruikbare back-up- database is. HET SYSTEEM IS NIET BEVEILIGD.
3204 De server kan een thread niet maken. De parameter THREADS in CONFIG.SYS moet worden vergroot.
3213 De replicatielimiet voor bestanden is in een map overschreden.
3214 De replicatielimiet voor de diepte van de structuur is overschreden.
3215 Onbekend bericht in mailslot ontvangen.
3217 Kan niet aanmelden. Gebruiker is momenteel aangemeld en argument TRYUSER is ingesteld op NO.
3230 Stroomstoring op de server.
3231 De UPS-service heeft de server afgesloten.
3232 De UPS-service heeft de uitvoering van het door de gebruiker opgegeven afsluitopdrachtbestand niet voltooid.
3233 Kan het UPS-stuurprogramma niet openen. Raadpleeg de foutcode voor verdere gegevens.
3234 Stroomvoorziening is hersteld.
3235 Probleem met de configuratie van een door de gebruiker opgegeven afsluitopdrachtbestand.
3256 Onherstelbare fout in het DLL-bestand van de service.
3257 Onverwachte foutcode van het systeem. De foutcode bevindt zich in de gegevens.
3258 Het foutenlogboekbestand voor de fouttolerantie, LANROOT\LOGS\FT.LOG is groter dan 64 kB.
3259 In het foutenlogboekbestand voor de fouttolerantie, LANROOT\LOGSFT.LOG, werd de bit voor 'bezig met wijzigen' tijdens het openen ingesteld, waardoor het systeem vastliep toen het foutenlogboek werd bijgewerkt.
3301 Externe IPC
3302 Beheer op afstand
3303 Aanmeldingsserver-share
3304 Netwerkfout.
3400 Onvoldoende geheugen voor het starten van Workstation-service.
3401 Fout bij het lezen van de NETWORKS-vermelding in LANMAN.INI.
3404 Er zijn te veel NETWORKS-vermeldingen in LANMAN.INI.
3408 Het programma kan niet in combinatie met dit besturingssysteem worden gebruikt.
3409 De redirector is al geïnstalleerd.
3411 Fout bij het installeren van NETWKSTA.SYS. Druk op ENTER om door te gaan.
3412 Resolver linkageprobleem.
3419 U hebt open bestanden of apparaten. Door een gedwongen verbroken verbinding kunt u gegevens verliezen.
3420 Standaard-share voor intern gebruik
3421 Messenger-service
3500 De opdracht is voltooid.
3501 U hebt een ongeldige optie gebruikt.
3503 De opdracht bevat een ongeldig aantal argumenten.
3504 De opdracht is met een of meer fouten voltooid.
3505 U hebt een optie met een ongeldige waarde gebruikt.
3510 Er is een opdracht gebruikt met strijdige schakelopties.
3512 Voor de software is een nieuwere versie van het besturingssysteem nodig.
3513 Er zijn meer gegevens beschikbaar dan Windows kan verzenden.
3515 Deze opdracht kan alleen worden gebruikt op een Windows-domeincontroller.
3516 Deze opdracht kan niet worden gebruikt op een Windows-domeincontroller.
3520 De volgende services van Windows zijn gestart:
3525 Als u de Workstation-service stopt, wordt de Server-service eveneens gestopt.
3526 Er zijn open bestanden op het werkstation.
3533 Bezig de service te starten of stoppen. Probeer het later opnieuw.
3534 De service heeft geen fout gemeld.
3535 Fout bij de besturing van het apparaat.
3660 Deze werkstations hebben sessies op deze server:
3661 Deze werkstations hebben sessies met open bestanden op deze server:
3666 De berichtenalias is doorgestuurd.
3670 U hebt de volgende externe verbindingen:
3671 Als u doorgaat, worden de verbindingen verbroken.
3676 Nieuwe verbindingen worden opgeslagen.
3677 Nieuwe verbindingen worden niet opgeslagen.
3678 Fout bij het opslaan van uw profiel. De status van uw opgeslagen verbindingen is niet gewijzigd.
3679 Fout bij het lezen van uw profiel.
3682 Er zijn geen netwerkservices gestart.
3683 Er staan geen gegevens in de lijst.
3689 De Workstation-service is al gestart. Windows negeert opdrachtopties voor het werkstation.
3694 De gedeelde wachtrij kan niet worden verwijderd terwijl er een afdruktaak in de wachtrij wordt geplaatst.
3710 Fout bij het openen van het Help-bestand.
3711 Het Help-bestand is leeg.
3712 Het Help-bestand is beschadigd.
3714 Voor deze bewerking zijn bevoegdheden nodig op systemen met eerdere versies van de software.
3716 Onbekend apparaattype.
3717 Het logboekbestand is beschadigd.
3718 Bestandsnamen van programma's moeten eindigen op .EXE.
3719 Kan geen overeenkomende share vinden. Er is niets verwijderd.
3720 Ongeldige waarde in het veld units-per-week van de gebruikersrecord.
3725 Fout bij het verwijderen van de share.
3726 Ongeldige gebruikersnaam.
3727 Ongeldig wachtwoord.
3728 De wachtwoorden komen niet overeen.
3729 Niet alle permanente verbindingen zijn hersteld.
3730 Dit is geen geldige computernaam of domeinnaam.
3732 Er kunnen geen standaardmachtigingen voor die netwerkbron worden ingesteld.
3734 Er is geen geldig wachtwoord ingevoerd.
3735 Er is geen geldige naam ingevoerd.
3736 De genoemde netwerkbron kan niet worden gedeeld.
3737 De reeks met machtigingen bevat ongeldige machtigingen.
3738 U kunt deze bewerking alleen uitvoeren op printers en communicatieapparatuur.
3743 De server is niet geconfigureerd voor beheer op afstand.
3752 Er zijn geen gebruikers met sessies bij deze server.
3756 Ongeldige reactie.
3757 Er is geen geldige reactie geleverd.
3758 De opgegeven lijst met doelen komt niet overeen met de lijst met doelen van de printerwachtrij.
3761 Het opgegeven bereik eindigt voordat het begint.
3764 De opgegeven tijd is geen heel uur.
3765 U kunt de 12-uurs en 24-uursnotatie niet door elkaar gebruiken.
3767 Ongeldige datumnotatie opgegeven.
3768 Ongeldig dagenbereik opgegeven.
3769 Ongeldig tijdbereik opgegeven.
3770 Argumenten bij NET USER zijn ongeldig. Controleer de minimum wachtwoordlengte en/of de opgegeven argumenten.
3771 De waarde voor ENABLESCRIPT moet YES zijn.
3773 Ongeldige landcode opgegeven.
3774 De gebruiker is gedefinieerd, maar kan niet aan de lokale groep GEBRUIKERS worden toegevoegd.
3775 De opgegeven gebruikerscontext is ongeldig.
3777 Het verzenden van bestanden wordt niet meer ondersteund.
3778 U kunt geen paden opgeven voor ADMIN$- en IPC$-shares.
3784 Alleen schijf-shares kunnen worden gemarkeerd als cachebaar
3802 Deze geplande datum is ongeldig.
3803 De LANMAN-hoofdmap is niet beschikbaar.
3804 Kan SCHED.LOG niet openen.
3805 De Server-service is niet gestart.
3806 De ID van de AT-taak bestaat niet.
3807 Het AT-planningsbestand is beschadigd.
3808 Kan niets verwijderen vanwege een probleem met het AT-planningsbestand.
3809 De opdrachtregel mag niet langer zijn dan 259 tekens.
3810 Kan het AT-planningsbestand niet bijwerken omdat de schijf vol is.
3812 Het AT-planningsbestand is ongeldig. Verwijder het bestand en maak een nieuw bestand.
3813 Het AT-planningsbestand is verwijderd.
3814 De syntaxis van deze opdracht is: AT [ID] [/DELETE] AT tijd [/EVERY:datum | /NEXT:datum] opdracht Met de opdracht AT wordt een programmaopdracht gepland om op een latere datum en tijdstip te worden uitgevoerd op een server. Tevens wordt de lijst met pr
3815 Tijdsoverschrijding bij de AT-opdracht. Probeer het later opnieuw.
3816 De minimale wachtwoordduur voor gebruikersaccounts mag niet langer zijn dan de maximale wachtwoordduur.
3817 U hebt een waarde opgegeven die niet compatibel is met servers die zijn uitgerust met downlevel-software. Geef een lagere waarde op.
3901 ****
3902 **** onverwacht einde van bericht ****
3905 Druk op ESC om te stoppen
3906 ...
3912 Kan geen tijdserver vinden.
3915 Kan de basismap van de gebruiker niet bepalen.
3916 De basismap van de gebruiker is niet opgegeven.
3920 Er zijn geen beschikbare letters voor stations meer.
3936 Deze computer is momenteel niet geconfigureerd voor gebruik van een specifieke SNTP-server.
3953 De syntaxis is fout.
3960 U hebt een ongeldig bestandsnummer opgegeven.
3961 U hebt een ongeldig afdruktaaknummer opgegeven.
3963 Kan de opgegeven gebruiker of groep niet vinden.
3965 De gebruiker is toegevoegd maar kon niet voor File and Print Services voor Netware worden geactiveerd.
3966 File and Print Services voor Netware is niet geïnstalleerd.
3967 Kan gebruikerseigenschappen niet voor File and Print Services voor NetWare instellen.
3969 NetWare-compatibele aanmeldingssessie
4000 Fout bij het verwerken van de opdracht.
4001 Kan de lokale WINS niet verwijderen.
4002 Het importeren vanuit het bestand is mislukt.
4003 Het maken van de back-up is mislukt. Is er eerder een volledige back-up gemaakt?
4004 Het maken van de back-up is mislukt. Controleer de map waarin u de back-up van de database wilt opslaan.
4005 De naam bestaat niet in de WINS-database.
4006 Replicatie met een niet-geconfigureerde partner is niet toegestaan.
4100 De DHCP-client heeft een IP-adres verkregen dat reeds in gebruik is op het netwerk. De lokale interface wordt uitgeschakeld totdat de DHCP-client een nieuw adres kan verkrijgen.
4200 Een WMI-gegevensprovider heeft de doorgegeven GUID niet als geldig herkend.
4201 Een WMI-gegevensprovider heeft de doorgegeven exemplaarnaam niet als geldig herkend.
4202 Een WMI-gegevensprovider heeft de doorgegeven gegevensitem-ID niet als geldig herkend.
4203 De WMI-aanvraag kan niet worden voltooid. Probeer de aanvraag opnieuw uit te voeren.
4204 Kan de WMI-gegevensprovider niet vinden.
4205 De WMI-gegevensprovider verwijst naar een exemplaarset, die niet is geregistreerd.
4206 De WMI-gegevensblok of gebeurteniswaarschuwing is al ingeschakeld.
4207 De WMI-gegevensblok is niet meer beschikbaar.
4208 De WMI-gegevensservice is niet beschikbaar.
4209 De WMI-gegevensprovider kan de aanvraag niet uitvoeren.
4210 De WMI MOF-gegevens zijn niet geldig.
4211 De WMI-registratiegegevens zijn niet geldig.
4212 De WMI-gegevensblok of gebeurteniswaarschuwing is al uitgeschakeld.
4213 Het WMI-gegevensitem of -gegevensblok is alleen-lezen.
4214 Kan het WMI-gegevensitem of -gegevensblok niet wijzigen.
4300 De medium-ID geeft geen geldig medium weer.
4301 De mediawisselaar-ID geeft geen geldige mediawisselaar weer.
4302 De mediagroep-ID geeft geen geldige mediagroep weer.
4303 Het station en het medium zijn niet compatibel of bevinden zich in verschillende mediawisselaars.
4304 Het medium bevindt zich momenteel in een off line mediawisselaar, en deze moet on line zijn voor het uitvoeren van deze bewerking.
4305 De bewerking kan niet worden uitgevoerd op een off line mediawisselaar.
4306 De mediawisselaar, het station of de mediagroep is leeg.
4307 De mediawisselaar, het station of de mediagroep moet leeg zijn om deze bewerking uit te kunnen voeren.
4308 Er is momenteel geen medium beschikbaar in deze mediagroep of mediawisselaar.
4309 Een voor deze bewerking vereiste bron is uitgeschakeld.
4310 De medium-ID geeft geen geldig reinigingsmedium weer.
4311 Het station kan niet worden gereinigd of ondersteunt reinigen niet.
4312 De object-ID geeft geen geldig object weer.
4313 Kan niet lezen van of schrijven naar database.
4314 De database is vol.
4315 Het medium is niet compatibel met het apparaat of de mediagroep.
4316 De voor deze bewerking vereiste bron bestaat niet.
4317 De bewerkings-ID is niet geldig.
4318 Het medium is niet gekoppeld of gereed voor gebruik.
4319 Het apparaat is niet gereed voor gebruik.
4320 De operator of beheerder heeft de aanvraag geweigerd.
4321 De stations-ID geeft geen geldig station weer.
4322 De mediawisselaar is vol. Geen sleuf beschikbaar voor gebruik.
4323 Het transport kan geen toegang verkrijgen tot het medium.
4324 Kan het medium niet in het station laden.
4325 Kan de stationsstatus niet opvragen.
4326 Kan de sleufstatus niet opvragen.
4327 Kan de status van het transport niet ophalen.
4328 Kan het transport niet gebruiken omdat dit al in gebruik is.
4329 Kan de poort voor het plaatsen of uitwerpen niet openen of sluiten.
4330 Kan het medium niet uitwerpen omdat dit een station is.
4331 Er is al een reinigingssleuf gereserveerd.
4332 Er is geen reinigingssleuf gereserveerd.
4333 De reinigingscassette heeft het maximale aantal stationsreinigingsbeurten uitgevoerd.
4334 Onverwacht ID op medium.
4335 Kan het laatst overgebleven item in deze groep of bron niet verwijderen.
4336 Het opgegeven bericht overschrijdt de maximaal toegestane lengte voor deze parameter.
4337 Het volume bevat systeem- of wisselbestanden.
4338 Kan het mediumtype niet verwijderen uit deze mediawisselaar omdat ten minste één station in de mediawisselaar opgeeft dat dit mediumtype wordt ondersteund.
4339 Kan dit off line-medium niet koppelen op dit systeem omdat geen ingeschakelde stations aanwezig zijn die kunnen worden gebruikt.
4340 Er is een reinigingscassette in de tapemediawisselaar aanwezig.
4341 (J/N) [N]
4342 Fout
4343 OK
4344 J
4345 N
4346 Ieder
4347 A
4348 P
4349 (niet gevonden)
4350 De Remote Storage-service kan het bestand niet terughalen.
4351 De Remote Storage-service is momenteel niet actief.
4352 De Remote Storage-service heeft een mediumfout vastgesteld.
4354 Typ het wachtwoord:
4358 Typ een wachtwoord voor de gebruiker:
4359 Typ het wachtwoord voor de gedeelde bron:
4360 Typ uw wachtwoord:
4361 Typ het wachtwoord opnieuw voor bevestiging:
4362 Typ het oude wachtwoord van de gebruiker:
4363 Typ het nieuwe wachtwoord van de gebruiker:
4364 Typ uw nieuwe wachtwoord:
4365 Typ het wachtwoord voor de Replicator-service:
4368 Typ uw gebruikersnaam:
4372 Afdruktaakgegevens
4378 De volgende gestarte services kunnen worden beheerd:
4379 Er zijn statistieken beschikbaar voor de volgende gestarte services:
4381 De syntaxis van deze opdracht is:
4382 De opties van deze opdracht zijn:
4383 Voer de naam in de van primaire domeincontroller:
4385 zondag
4386 maandag
4387 dinsdag
4388 woensdag
4389 donderdag
4390 Het bestand of de map is geen reparsepunt.
4391 Het reparsepuntkenmerk kan niet ingesteld worden omdat het conflicteert met een bestaand kenmerk.
4392 De in de reparsepuntbuffer aanwezige gegevens zijn ongeldig.
4393 Het in de reparsepuntbuffer aanwezige label is ongeldig.
4394 Het label dat is opgegeven in de aanvraag komt niet overeen met het label in de reparsepunt.
4395 wo
4396 do
4397 vr
4398 za
4399 za
4401 Groepsnaam
4402 Opmerking
4403 Leden
4406 Aliasnaam
4407 Opmerking
4408 Leden
4411 Gebruikersnaam
4412 Volledige naam
4413 Opmerking
4414 Opmerking van gebruiker
4415 Parameters
4416 Landcode
4417 Bevoegdhedenniveau
4418 Operatorbevoegdheden
4419 Account actief
4420 Account verloopt
4421 Wachtwoord voor het laatst ingesteld
4422 Wachtwoord verloopt
4423 Wachtwoord mag worden gewijzigd
4424 Werkstations toegestaan
4425 Schijfruimte maximaal
4426 Ongelimiteerd
4427 Lidmaatschap lokale groep
4428 Domeincontroller
4429 Aanmeldingsscript
4430 Laatste aanmelding
4431 Lidmaatschap globale groep
4432 Toegestane aanmeldingstijden
4433 Alle
4434 Geen
4436 Basismap
4437 Wachtwoord vereist
4438 Gebruiker mag wachtwoord wijzigen
4439 Gebruikersprofiel
4440 Vergrendeld
4450 Computernaam
4451 Gebruikersnaam
4452 Softwareversie
4453 Werkstation actief op
4454 Hoofdmap Windows NT
4455 Werkstationdomein
4456 Aanmeldingsdomein
4457 Andere domein(en)
4458 Time-out voor openen van COM (sec)
4459 Aantal verzonden bytes
4460 Time-out voor verzenden van COM (msec)
4461 Time-out voor afdrukken in DOS-sessie (sec)
4462 Max. grootte foutenlogboek (kB)
4463 Max. cachegeheugen (kB)
4464 Aantal netwerkbuffers
4465 Aantal tekenbuffers
4466 Omvang van netwerkbuffers
4467 Omvang van tekenbuffers
4468 Volledige computernaam
4469 Domein-DNS-naam van werkstation
4470 Windows 2002
4481 Servernaam
4482 Serveropmerking
4483 Beheerderssignalen verzenden naar
4484 Softwareversie
4485 Peerserver
4486 Windows NT
4487 Serverniveau
4488 Windows NT Server
4489 Server is actief op
4492 Server verborgen
4500 Single Instance Storage is niet beschikbaar op dit volume.
4506 Max. aantal aangemelde gebruikers
4507 Max. aantal gelijktijdige beheerders
4508 Max. aantal gedeelde netwerkbronnen
4509 Max. aantal verbindingen met netwerkbronnen
4510 Max. aantal open bestanden op server
4511 Max. aantal open bestanden per sessie
4512 Max. aantal bestandsvergrendelingen
4520 Niet-actieve sessietijd (min)
4526 Share-niveau
4527 Gebruikersniveau
4530 Onbegrensde server
4570 Hoe lang na het verlopen van de tijd afmelding forceren:
4571 Na hoeveel onjuiste wachtwoorden account vergrendelen:
4572 Minimale wachtwoordduur (dagen):
4573 Maximale wachtwoordduur (dagen):
4574 Minimale wachtwoordlengte:
4575 Lengte van bijgehouden wachtwoordgeschiedenis:
4576 Computerfunctie:
4577 Primaire domeincontroller voor werkstationdomein:
4578 Drempel voor vergrendeling:
4579 Duur van vergrendeling (minuten):
4580 Observatievenster voor vergrendeling (minuten):
4600 Statistieken vanaf
4601 Geaccepteerde sessies
4602 Sessies geannuleerd door tijdsoverschrijding
4603 Sessies geannuleerd vanwege fout
4604 Verzonden kilobytes
4605 Ontvangen kilobytes
4606 Gemiddelde reactietijd (msec)
4607 Netwerkfouten
4608 Gebruikte bestanden
4609 In wachtrij geplaatste afdruktaken
4610 Systeemfouten
4611 Wachtwoordschendingen
4612 Schendingen van toegangsrechten
4613 Gebruikte communicatieapparaten
4614 Gestarte sessies
4615 Opnieuw verbonden sessies
4616 Mislukte sessiestarts
4617 Afgebroken sessies
4618 Uitgevoerde netwerk-I/O's
4619 Gebruikte bestanden en pipes
4620 Aantal keren buffers uitgeput
4621 Grote buffers
4622 Aanvragen buffers
4626 Gemaakte verbindingen
4627 Mislukte verbindingen
4630 Ontvangen bytes
4631 Serverberichtblokken (SMB's) ontvangen
4632 Verzonden bytes
4633 Serverberichtblokken (SMB's) verzonden
4634 Leesbewerkingen
4635 Schrijfbewerkingen
4636 Geweigerde onbewerkte leesbewerkingen
4637 Geweigerde onbewerkte schrijfbewerkingen
4638 Netwerkfouten
4639 Gemaakte verbindingen
4640 Opnieuw gemaakte verbindingen
4641 Verbroken serververbindingen
4642 Gestarte sessies
4643 Vastgelopen sessies
4644 Mislukte sessies
4645 Mislukte bewerkingen
4646 Telling gebruik
4647 Mislukte telling gebruik
4655 Het doorsturen van de berichtnaam is geannuleerd.
4661 Het wachtwoord is gewijzigd.
4664 Het bericht is naar alle gebruikers van het netwerk gestuurd.
4666 Het bericht is naar alle gebruikers van deze server gestuurd.
4696 Windows NT Server
4697 Windows NT Workstation
4698 DOS Enhanced-werkstation
4700 Servernaam Opmerking
4702 (UNC)
4703 ...
4704 Domein
4706 Ongeldige netwerkprovider. Andere beschikbare netwerken zijn:
4710 Schijf
4711 Printer
4712 Opm.
4713 IPC
4714 Status Lokaal Extern Netwerk
4715 OK
4716 Inactief
4717 Onderbroken
4718 Verbinding verbroken
4719 Fout
4720 Bezig met verbinding maken
4721 Bezig verbinding opnieuw te maken
4722 Status
4723 Lokale naam
4724 Externe naam
4725 Type netwerkbron
4726 Aantal geopend
4727 Aantal verbindingen
4728 Niet beschikbaar
4730 Share-naam Netwerkbron Opmerking
4731 Sharenaam
4732 Netwerkbron
4733 Gespoold
4734 Machtiging
4735 Max. gebruikers
4736 Geen limiet
4737 Gebruikers
4739 Bezig met in cache plaatsen
4740 ID Pad Gebruikersnaam Vergren- delingen
4741 Bestands-ID
4742 Vergrendelingen
4743 Machtigingen
4744 Sharenaam
4745 Type
4746 Gebruikt als
4747 Opmerking
4750 Computer Gebruikersnaam Clienttype Geopend Tijd niet- actief
4751 Computer
4752 Sessietijd
4753 Inactieve tijd
4754 Share-naam Type #l geopend
4755 Type client
4756 Gastaanmelding
4770 Handmatig in cache plaatsen van documenten
4771 Automatisch in cache plaatsen van documenten
4772 Automatisch in cache plaatsen van programma's en documenten
4773 In cache plaatsen uitgeschakeld
4774 Automatisch
4775 Handmatig
4776 Documenten
4777 Programma's
4778 Geen
4800 Naam
4801 Doorgestuurd aan
4802 Aan u doorgestuurd door
4803 Gebruikers van deze server
4804 Net Send is door de gebruiker onderbroken met Ctrl+Break.
4810 Naam Taaknr. Grootte Status
4811 taak
4812 Printer
4813 Naam
4814 Taaknr.
4815 Grootte
4816 Status
4817 Scheidingspaginabestand
4818 Opmerking
4819 Prioriteit
4820 Afdrukken vanaf
4821 Afdrukken tot
4822 Printerprocessor
4823 Extra gegevens
4824 Parameters
4825 Afdrukapparaten
4826 Printer actief
4827 Printer vastgehouden
4828 Printerfout
4829 Printer verwijderen
4830 Printerstatus onbekend
4841 Taaknr.
4842 Bezig met voordragen van gebruiker
4843 Waarschuwen
4844 Gegevenstype taak
4845 Taakparameters
4846 In wachtstand
4847 In wachtrij gezet
4848 Bezig met in de wachtrij plaatsen
4849 Onderbroken
4850 Off line
4851 Fout
4852 Papier is op
4853 Tussenkomst vereist
4854 Bezig met afdrukken
4855 op
4862 Stuurprogramma
4930 Gebruikersnaam Type Datum
4931 Geblokkeerd
4932 Service
4933 Server
4934 Server gestart
4935 Server onderbroken
4936 Server hervat
4937 Server gestopt
4938 Sessie
4939 Gast aanmelden
4940 Gebruiker aanmelden
4941 Beheerder aanmelden
4942 Normaal afmelden
4943 Aanmelden
4944 Fout bij afmelden
4945 Verbinding automatisch verbreken bij afmelden
4946 Beheerder verbreekt verbinding bij afmelden
4947 Gedwongen afmelding door aanmeldingsbeperkingen
4948 Service
4957 Account
4964 Systeeminstellingen voor account zijn gewijzigd
4965 Aanmeldingsbeperking
4966 Limiet overschreden: ONBEKEND
4967 Limiet overschreden: aanmeldingstijden
4968 Limiet overschreden: account verlopen
4969 Limiet overschreden: ongeldige werkstation-ID
4970 Limiet overschreden: account uitgeschakeld
4971 Limiet overschreden: account verwijderd
4972 Delen
4978 Wachtwoord onjuist
4979 Administrator-bevoegdheden vereist
4980 Toegang
4984 Toegang geweigerd
4985 Onbekend
4986 Overig
4987 Duur:
4988 Duur: niet beschikbaar
4989 Duur: minder dan een seconde
4990 (geen)
4994 Toegang gestopt
4995 Aanmelden op netwerk
4996 Aanmelding geweigerd
4997 Programma Bericht Tijd
4999 Account ontgrendeld door beheerder
5000 Afmelden van netwerk
5001 De clusterbron kan niet verplaatst worden naar een andere groep omdat andere bronnen afhankelijk zijn van deze clusterbron.
5002 Kan de clusterbronafhankelijkheid niet vinden.
5003 De clusterbron kan niet afhankelijk worden gemaakt van de opgegeven bron omdat de clusterbron al afhankelijk is.
5004 De clusterbron is niet on line.
5005 Er is geen clusterknooppunt beschikbaar voor deze bewerking.
5006 De clusterbron is niet beschikbaar.
5007 Kan de clusterbron niet vinden.
5008 Het cluster wordt afgesloten.
5009 Kan een clusterknooppunt niet uit het cluster verwijderen, tenzij het knooppunt onbeschikbaar is of het laatste knooppunt is.
5010 Het object bestaat al.
5011 Het object staat al in de lijst.
5012 De clustergroep is niet beschikbaar voor nieuwe aanvragen.
5013 Kan de clustergroep niet vinden.
5014 De bewerking kan niet worden voltooid omdat de clustergroep niet on line is.
5015 Het clusterknooppunt is niet de eigenaar van de bron.
5016 Het clusterknooppunt is niet de eigenaar van de groep.
5017 De clusterbron kan niet gemaakt worden in de opgegeven bronmonitor.
5018 De clusterbron kan niet on line gezet worden door de bronmonitor.
5019 De bewerking kan niet worden voltooid omdat de clusterbron on line is.
5020 De clusterbron kan niet verwijderd worden of off line gezet worden omdat het de quorumbron is.
5021 Het cluster kan van de opgegeven bron geen quorumbron maken omdat deze bron niet geschikt is als quorumbron.
5022 De clustersoftware wordt afgesloten.
5023 De groep of bron heeft niet de juiste status om de aangevraagde bewerking uit te voeren.
5024 De eigenschappen zijn opgeslagen, maar niet alle wijzigingen worden van kracht tot de bron de volgende keer on line komt.
5025 Het cluster kan van de opgegeven bron geen quorumbron maken omdat de bron niet hoort bij een gedeelde opslagklasse.
5026 De clusterbron kan niet verwijderd worden omdat het een kernbron is.
5027 De quorumbron kan niet on line gebracht worden.
5028 Kan het quorumlogboek niet maken of koppelen.
5029 Het clusterlogboek is beschadigd.
5030 Het record kan niet naar het clusterlogboek worden geschreven omdat het logboek de maximale grootte heeft overschreden.
5031 Het clusterlogboek heeft zijn maximale grootte overschreden.
5032 Geen controlepuntrecord gevonden in het clusterlogboek.
5033 De minimaal benodigde schijfruimte voor logboekregistratie is niet beschikbaar.
5034 Het clusterknooppunt kan de besturing van de quorumbron niet overnemen omdat de bron eigendom is van een ander actief knooppunt.
5035 Er is geen clusternetwerk beschikbaar voor deze bewerking.
5036 Er is geen clusterknooppunt beschikbaar voor deze bewerking.
5037 Alle clusterknooppunten moeten actief zijn om deze bewerking uit te kunnen voeren.
5038 Er is een fout opgetreden in de clusterbron.
5039 Het clusterknooppunt is niet geldig.
5040 Het clusterknooppunt bestaat al.
5041 Een knooppunt wordt lid gemaakt van het cluster.
5042 Kan het clusterknooppunt niet vinden.
5043 Kan de lokale knooppuntgegevens van het cluster niet vinden.
5044 Het clusternetwerk bestaat al.
5045 Kan het clusternetwerk niet vinden.
5046 De clusternetwerkinterface bestaat al.
5047 Kan de clusternetwerkinterface niet vinden.
5048 De clusteraanvraag is niet geldig voor dit object.
5049 De clusternetwerkprovider is niet geldig.
5050 Het clusterknooppunt is niet beschikbaar.
5051 Het clusterknooppunt is niet bereikbaar.
5052 Het clusterknooppunt is geen lid van het cluster.
5053 Een clustersamenvoeging wordt niet uitgevoerd.
5054 Het clusternetwerk is niet geldig.
5055 mrt
5056 Het clusterknooppunt is beschikbaar.
5057 Het IP-adres van het cluster is al in gebruik.
5058 Het clusterknooppunt is niet onderbroken.
5059 Er is geen clusterbeveiligingscontext beschikbaar.
5060 Het clusternetwerk is niet geconfigureerd voor interne clustercommunicatie.
5061 Het clusterknooppunt is al beschikbaar.
5062 Het clusterknooppunt is al onbeschikbaar.
5063 Het clusternetwerk is al on line.
5064 Het clusternetwerk is al off line.
5065 Het clusterknooppunt is al lid van het cluster.
5066 Het clusternetwerk is het enige netwerk dat is geconfigureerd voor interne clustercommunicatie tussen twee of meer actieve clusterknooppunten. De mogelijkheid tot interne communicatie kan niet worden verwijderd van het netwerk.
5067 Een of meer clusterbronnen zijn afhankelijk van het netwerk om service te kunnen verlenen aan clients. De mogelijkheid tot clienttoegang kan niet worden verwijderd van het netwerk.
5068 Kan deze bewerking niet uitvoeren op de clusterbron omdat het de quorumbron is. U kunt de quorumbron niet off line maken en u kunt de bijbehorende lijst met mogelijke eigenaars niet wijzigen.
5069 De clusterquorumbron mag geen afhankelijkheden hebben.
5070 Het clusterknooppunt is onderbroken.
5071 De clusterbron kan niet on line worden. Het eigenaarknooppunt kan deze bron niet uitvoeren.
5072 Het clusterknooppunt is niet gereed om de aangevraagde bewerking uit te voeren.
5073 Het clusterknooppunt wordt afgesloten.
5074 De clustersamenvoeging is afgebroken.
5075 De clustersamenvoeging is mislukt vanwege incompatibele softwareversies tussen het bijgevoegde knooppunt en de sponsor.
5076 Deze bron kan niet worden gemaakt omdat het cluster de limiet op het aantal te controleren bronnen heeft bereikt.
5077 De systeemconfiguratie is gewijzigd tijdens de clustersamenvoeging of -vorming. De samenvoegings- of vormingsbewerking is afgebroken.
5078 Het opgegeven brontype is niet gevonden.
5079 Het opgegeven knooppunt ondersteunt geen bron van dit type. Dit kan zijn vanwege versie-inconsistenties of vanwege het ontbreken van het DLL-bronbestand op dit knooppunt.
5080 De opgegeven bronnaam wordt niet ondersteund door dit DLL-bronbestand. Dit kan zijn vanwege een ongeldige (of gewijzigde) naam die is opgegeven aan het DLL-bronbestand.
5081 Kan geen verificatiepakket registreren met de RPC-server.
5082 U kunt de groep niet on line brengen omdat de eigenaar van de groep zich niet bevindt in de voorkeurslijst voor de groep. Als u het eigenaarknooppunt voor de groep wilt wijzigen, dient u de groep te verplaatsen.
5083 De verbindingsbewerking is mislukt omdat het volgordenummer van de clusterdatabase gewijzigd is of incompatibel is met het lockerknooppunt. Dit kan gebeuren tijdens een verbindingsbewerking als de clusterdatabase wordt gewijzigd tijdens het verbinden.
5084 De bronmonitor laat de mislukbewerking niet uitvoeren als de bron zich in de huidige toestand bevindt. Dit kan gebeuren als de bron in behandeling is.
5085 Een niet-lockercode heeft een aanvraag ontvangen om de lock te reserveren voor het maken van globale updates.
5086 De clusterservice kan de quorumschijf niet vinden.
5087 De back-up van de clusterdatabase is mogelijk beschadigd.
5088 Er bestaat reeds een DFS-toegangspunt in het clusterknooppunt.
5089 De poging om een broneigenschap te wijzigen is mislukt omdat dit conflicteert met een andere bestaande eigenschap.
5090 Spanje
5091 Denemarken
5092 Zweden
5093 Noorwegen
5094 Duitsland
5095 Australië
5096 Japan
5097 Korea
5098 China (VRC)
5099 Taiwan
5100 Azië
5101 Portugal
5102 Finland
5103 Arabisch
5104 Hebreeuws
5153 De UPS-service staat op het punt het systeem af te sluiten.
5170 U moet het werkstation starten met de opdracht NET START.
5175 Externe IPC
5176 Beheer op afstand
5177 Standaard-share
5291 Nooit
5292 Nooit
5293 Nooit
5295 NET.HLP
5296 NET.HLP
5300 De netwerkcontroleblokopdracht (NBC-opdracht) is voltooid. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5301 Ongeldige NCB-bufferlengte in SEND DATAGRAM, SEND BROADCAST, ADAPTER STATUS of SESSION STATUS. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5302 De in het NCB opgegeven data descriptor array is ongeldig. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5303 De in het NCB opgegeven opdracht is ongeldig. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5304 De in het NCB opgegeven message correlator is ongeldig. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5305 Tijdsoverschrijding bij een NCB-opdracht. De sessie is mogelijk niet op de gewone wijze beëindigd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5306 Onvolledig NCB-bericht ontvangen. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5307 Het in het netwerkcontroleblok (NCB) opgegeven bufferadres is ongeldig. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5308 Het in het netwerkcontroleblok (NCB) opgegeven sessiegetal is niet actief. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5309 Geen netwerkbron beschikbaar in de netwerkadapter. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5310 De in het netwerkcontroleblok (NCB) opgegeven sessie is afgesloten. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5311 De netwerkcontroleopdracht (NCB-opdracht) is geannuleerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5312 Het berichtsegment dat is opgegeven in het netwerkcontroleblok (NCB) is niet logisch. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5313 De naam staat al in de tabel met lokale adapternamen. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-aanvraag) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5314 De tabel met netwerkadapternamen is vol. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-aanvraag) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5315 De netwerknaam heeft actieve sessies en is niet langer geregistreerd. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is voltooid. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5316 Een eerder uitgegeven opdracht Receive Lookahead is in deze sessie actief. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is niet geaccepteerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5317 De tabel met lokale sessies is vol. De netwerkcontroleblokaanvraag (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5318 Kan NCB-sessie niet openen. Er is geen onverwerkte opdracht LISTEN op de externe computer. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5319 Het in het NCB opgegeven naamnummer is ongeldig. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5320 Kan de in het NCB opgegeven oproepnaam niet vinden of deze heeft niet geantwoord. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5321 Kan de in het NCB opgegeven naam niet vinden. Kan geen '*' of 00h in de NCB-naam zetten. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5322 De in het NCB opgegeven naam is in gebruik op een externe adapter. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5323 De in het NCB opgegeven naam is verwijderd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5324 De in het NCB opgegeven sessie is abnormaal beëindigd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5325 Het netwerkprotocol heeft twee of meer identieke namen gevonden op het netwerk. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5326 Er is een onverwacht protocolpakket ontvangen. Mogelijk is een extern apparaat niet compatibel. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5333 De NetBIOS-interface is bezet. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5334 Er zijn te veel onverwerkte netwerkcontroleblokopdrachten (NCB-opdrachten). De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5335 Het in het NCB opgegeven adapternummer is ongeldig. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5336 De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) werd tijdens een annuleringsopdracht voltooid. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5337 De in het NCB opgegeven naam is gereserveerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5338 De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) mag niet worden geannuleerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5351 Er zijn meerdere netwerkcontroleblokopdrachten (NCB-opdrachten) voor dezelfde sessie. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5352 Netwerkadapterfout. De enige NetBIOS-opdracht die mag worden uitgegeven is NCB RESET. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5354 Het maximum aantal toepassingen is overschreden. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5356 De gevraagde netwerkbronnen zijn niet beschikbaar. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5364 Systeemfout. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5365 Fout in de ROM-controlesom. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5366 Kan RAM-test niet uitvoeren. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5367 Digitale loopback-fout. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5368 Analoge loopback-fout. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5369 Interfacefout. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5370 Het systeem heeft een onbekende NCB-retourcode ontvangen. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5380 De netwerkadapter werkt niet goed. De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is geweigerd. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5381 De netwerkcontroleblokopdracht (NCB-opdracht) is nog in behandeling. Raadpleeg het NCB voor verdere gegevens.
5509 Kan Windows 2000 niet volgens de configuratie starten. In plaats daarvan is een eerdere werkconfiguratie gebruikt.
5600 Kan het gebruikers- of scriptpad niet delen.
5601 Kan het wachtwoord voor deze computer niet in de lokale beveiligingsdatabase vinden.
5602 Interne fout bij een poging toegang te krijgen tot de database voor lokale of netwerkbeveiliging van de computer.
5705 De cache voor het wijzigingenlogboek die door de NetLogon-service wordt bijgehouden voor wijzigingen in de database, is vol. De service Netlogon stelt het wijzigingenlogboek opnieuw in.
5728 Kan geen transport laden.
5739 Dit domein heeft meer globale groepen dan naar een LanMan-reservedomeincontroller kunnen worden gerepliceerd. Verwijder enkele van uw globale groepen of verwijder de LanMan-reservedomeincontrollers uit het domein.
5742 De service kan de berichten die nodig zijn om clients op te starten die extern worden gestart, niet vinden.
5743 De service heeft een ernstige fout aangetroffen en kan niet langer worden gebruikt om 3Com 3Start-clients extern op te starten.
5744 De service heeft een ernstige fout aangetroffen en zal zichzelf afsluiten.
5760 De service heeft een fout aangetroffen tijdens het evalueren van de RPL-configuraties.
5761 De service heeft een fout aangetroffen tijdens het maken van RPL-profielen voor alle configuraties.
5762 De service heeft een fout aangetroffen tijdens het gebruik van het register.
5763 De service heeft een fout aangetroffen tijdens het vervangen van een mogelijk verouderd bestand met de naam RPLDISK.SYS.
5764 De service heeft een fout aangetroffen tijdens het toevoegen van beveiligingsaccounts of tijdens het instellen van bestandsmachtigingen. Deze accounts zijn de accounts voor de lokale groep RPLUSER en voor de gebruikers van de individuele RPL-werkstations.
5765 Service kan geen back-up van de database maken.
5766 Kan service niet initialiseren vanuit de database. Mogelijk ontbreekt de database of is deze beschadigd. De service probeert de database vanaf de back-up terug te zetten.
5767 De service kan de database niet vanaf de back-up terugzetten. De service wordt niet gestart.
5768 De service heeft de database vanaf de back-up teruggezet.
5769 Kan service niet vanaf de teruggezette database initialiseren. De service wordt niet gestart.
5771 De database voor extern opstarten heeft de indeling van NT 3.5 / NT 3.51. NT probeert de database te converteren naar NT 4.0. Het conversieprogramma JETCONV schrijft een melding naar het toepassingenlogboek wanneer de conversie is voltooid.
5781 Dynamische registratie of registratieverwijdering van een of meer DNS-records is mislukt omdat er geen DNS-servers beschikbaar zijn.
5890 Er is een poging gedaan om een bewerking uit te voeren die niet compatibel is met de huidige lidmaatschapsstatus van het knooppunt.
5891 De quorumbron bevat geen quorumlogbestand.
5892 De lidmaatschapengine heeft om afsluiting van de clusterservice op dit knooppunt gevraagd.
5893 De samenvoeging is mislukt omdat de clusterexemplaar-id van het samenvoegknooppunt niet gelijk is aan de clusterexemplaar-id van het sponsorknooppunt.
5894 Er is geen overeenkomstig netwerk voor het opgegeven IP-adres gevonden. Geef ook een subnetmasker en een clusternetwerk op.
5895 Het werkelijke gegevenstype van de eigenschap komt niet overeen met het verwachte gegevenstype van de eigenschap.
5896 De verwijdering van het clusterknooppunt uit de cluster is voltooid, maar het knooppunt is niet opgeruimd. Uitgebreide statusgegevens zijn beschikbaar over de reden waarom het knooppunt niet is opgeruimd.
5897 Er is een conflict tussen twee of meer parameterwaarden die voor de eigenschappen van een bron zijn opgegeven.
5898 Deze computer kan niet als lid van een cluster worden aangemeld.
5899 Deze computer kan niet als lid van een cluster worden aangemeld omdat niet de juiste versie van Windows is geïnstalleerd.
5900 Het cluster kan niet met de opgegeven clusternaam worden gemaakt omdat de clusternaam al in gebruik is. Geef een andere naam voor het cluster op.
6000 Kan het opgegeven bestand niet coderen.
6001 Het opgegeven bestand kan niet gedecodeerd worden.
6002 Het opgegeven bestand is gecodeerd en de gebruiker heeft niet de mogelijkheid om het bestand te decoderen.
6003 Er is geen geldig herstelbeleid voor codering geconfigureerd voor dit systeem.
6004 Het vereiste coderingsstuurprogramma is niet geladen voor dit systeem.
6005 Het bestand is gecodeerd met een ander coderingsstuurprogramma dan momenteel in het geheugen is geladen.
6006 Er zijn geen EFS-sleutels gedefinieerd voor deze gebruiker.
6007 Het opgegeven bestand is niet gecodeerd.
6008 Het opgegeven bestand heeft niet de gedefinieerde EFS-opmaak.
6009 Het opgegeven bestand is alleen-lezen.
6010 Active Directory is uitgeschakeld voor codering.
6011 De server wordt niet vertrouwd voor een externe coderingsbewerking.
6012 Het herstelbeleid van dit systeem bevat een ongeldig herstelcertificaat.
6013 Voor het coderingsalgoritme van het bronbestand is een grotere sleutelbuffer nodig dan de buffer voor het doelbestand.
6014 De schijfpartitie ondersteunt geen bestandsencryptie.
6015 Bestandsencryptie is uitgeschakeld op deze computer.
6016 Er is een recenter systeem nodig om dit gecodeerde bestand te decoderen.
6118 De lijst met servers voor deze werkgroep is momenteel niet beschikbaar
6200 De Task Scheduler-service kan alleen goed worden uitgevoerd als deze geconfigureerd is voor gebruik door de account System. Individuele taken kunnen worden uitgevoerd met andere accounts.
7001 De opgegeven sessienaam is ongeldig.
7002 Het opgegeven protocolstuurprogramma is ongeldig.
7003 Het opgegeven protocolstuurprogramma is niet gevonden in het systeempad.
7004 Kan het opgegeven stuurprogramma voor de terminalverbinding niet vinden in het systeempad.
7005 Kan geen registersleutel maken voor gebeurtenislogboekregistratie voor deze sessie.
7006 Er bestaat al een service met dezelfde naam op het systeem.
7007 De sessie is in afwachting van een afsluitingsbewerking.
7008 Er zijn geen vrije uitvoerbuffers beschikbaar.
7009 Kan het bestand MODEM.INF niet vinden.
7010 Kan de modemnaam niet vinden in MODEM.INF.
7011 De modem heeft de opdracht niet geaccepteerd. Controleer of de geconfigureerde modemnaam overeenkomt met de aangesloten modem.
7012 De modem heeft de opdracht niet geaccepteerd. Controleer of de modem correct is aangesloten en is ingeschakeld.
7013 Draagsignaaldetectie is mislukt of het draagsignaal is afgebroken omdat de verbinding is verbroken.
7014 Geen kiestoon gevonden binnen de vereiste tijd. Controleer of de telefoonkabel correct is aangesloten en werkt.
7015 Bezettoon gevonden op externe site tijdens terugbellen.
7016 Menselijke stem op externe site tijdens terugbellen.
7017 Fout van transportstuurprogramma
7022 Kan de opgegeven sessie niet vinden.
7023 De opgegeven sessienaam is al in gebruik.
7024 Kan de aangevraagde bewerking niet voltooien omdat de terminalverbinding momenteel bezig is met het verwerken van een bewerking (verbinden, verbinding verbreken, opnieuw instellen of verwijderen).
7025 Er is een poging gedaan een verbinding te maken met een sessie waarvan de videomodus niet wordt ondersteund door de huidige client.
7035 De toepassing heeft geprobeerd de grafische DOS-modus in te schakelen. Deze modus wordt niet ondersteund.
7037 Uw interactieve aanmeldingsbevoegdheid is uitgeschakeld. Neem contact op met de beheerder.
7038 Kan de aangevraagde bewerking alleen uitvoeren op de systeemconsole. Dit is vaak het gevolg van het feit dat een stuurprogramma of systeem-DLL-bestand directe toegang tot de console vereist.
7040 De client reageert niet op het verbindingsbericht van de server.
7041 Het verbreken van de consolesessie wordt niet ondersteund.
7042 Opnieuw verbinding maken met de console bij een verbroken sessie wordt niet ondersteund.
7044 De aanvraag om een andere sessie extern te beheren is geweigerd.
7045 Toegang tot de aangevraagde sessie is geweigerd.
7049 Het opgegeven stuurprogramma voor de terminalverbinding is ongeldig.
7050 Kan de aangevraagde sessie niet op afstand beheren. Dit kan zijn omdat de sessie niet meer is verbonden of omdat er geen gebruiker is aangemeld.
7051 De gevraagde sessie is niet geconfigureerd voor beheer op afstand.
7052 Uw aanvraag om een verbinding met deze Terminal-server te maken, is geweigerd. Het clientlicentienummer voor de Terminal-server wordt momenteel door een andere gebruiker gebruikt. Neem contact op met de systeembeheerder om een uniek licentienummer te verk
7053 Uw aanvraag om een verbinding te maken met deze Terminal-server is geweigerd. Het clientlicentienummer voor de Terminal-server is niet ingevoerd voor deze versie van de Terminal Services-client. Neem contact op met de systeembeheerder.
7054 Het systeem heeft de toegestane aanmeldingslimiet bereikt. Probeer het later opnieuw.
7055 De door u gebruikte client heeft geen toestemming om dit systeem te gebruiken. Uw aanmeldingsaanvraag is geweigerd.
7056 De systeemlicentie is verlopen. Uw aanmeldingsaanvraag is geweigerd.
7057 Extern beheer kan niet worden afgesloten omdat de opgegeven sessie op dit moment niet extern wordt beheerd.
7058 Extern beheer van de console is beëindigd omdat de weergavemodus is gewijzigd. Het wijzigen van de weergavemodus is niet ondersteund.
8001 De API voor File Replication-service is onjuist aangeroepen.
8002 Kan de File Replication-service niet starten.
8003 Kan de File Replication-service niet stoppen.
8004 De API voor File Replication-service heeft de aanvraag beëindigd. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8005 De File Replication-service heeft de aanvraag beëindigd. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8006 Kan geen contact maken met de File Replication-service. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8007 De File Replication-service kan niet voldoen aan de aanvraag omdat de gebruiker onvoldoende bevoegdheden heeft. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8008 De File Replication-service kan niet voldoen aan de aanvraag omdat geverifieerde RPC niet beschikbaar is. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8009 De File Replication-service kan niet voldoen aan de aanvraag omdat de gebruiker niet de juiste bevoegdheden heeft op de domeincontroller. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8010 De File Replication-service kan niet voldoen aan de aanvraag omdat geverifieerde RPC niet beschikbaar is op de domeincontroller. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8011 De File Replication-service kan niet communiceren met de File Replication-service op de domeincontroller. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8012 De File Replication-service op de domeincontroller kan niet communiceren met de File Replication-service op deze computer. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8013 De File Replication-service kan het systeemvolume niet vullen vanwege een interne fout. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8014 De File Replication-service kan het systeemvolume niet vullen vanwege een interne time-out. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8015 De File Replication-service kan de aanvraag niet verwerken. Het systeemvolume is bezig met een eerdere aanvraag.
8016 De File Replication-service kan niet stoppen met het repliceren van het systeemvolume vanwege een interne fout. Het gebeurtenislogboek bevat misschien meer gegevens.
8017 De File Replication-service heeft een ongeldige parameter vastgesteld.
8200 Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van Active Directory. Zie het gebeurtenislogboek voor meer informatie.
8201 Active Directory heeft groepslidmaatschappen lokaal geëvalueerd.
8202 Het opgegeven kenmerk of de opgegeven waarde voor Active Directory bestaat niet.
8203 De aan Active Directory opgegeven kenmerksyntaxis is ongeldig.
8204 Het aan Active Directory opgegeven kenmerktype is niet gedefinieerd.
8205 Het opgegeven kenmerk of de opgegeven waarde voor Active Directory bestaat niet.
8206 Active Directory is bezig.
8207 Active Directory is niet beschikbaar.
8208 Active Directory kan geen relatieve ID toewijzen.
8209 Active Directory heeft de groep met relatieve ID's leeggemaakt.
8210 Kan de gevraagde bewerking niet uitvoeren omdat Active Directory niet de hoofdopdrachtgever is voor dat type bewerking.
8211 Active Directory kan het subsysteem niet initialiseren dat relatieve ID's toewijst.
8212 De gevraagde bewerking voldoet niet aan een of meer beperkingen die zijn verbonden met de klasse van het object.
8213 Active Directory kan de aangevraagde bewerking alleen op een leaf-object uitvoeren.
8214 Active Directory kan de aangevraagde bewerking niet uitvoeren op het RDN-kenmerk van een object.
8215 Active Directory heeft vastgesteld dat geprobeerd is de objectklasse van een object te wijzigen.
8216 Kan de aangevraagde verplaatsing tussen domeinen niet uitvoeren.
8217 Kan geen contact maken met de GC-server.
8218 Het beleidsobject is gedeeld en kan alleen worden gewijzigd in de basis.
8219 Het beleidsobject bestaat niet.
8220 De aangevraagde beleidsgegevens bevinden zich alleen in Active Directory.
8221 Een domeincontrollerpromotie is momenteel actief.
8222 Een domeincontrollerpromotie is momenteel niet actief.
8224 Er is een bewerkingsfout opgetreden.
8225 Er is een protocolfout opgetreden.
8226 De tijdslimiet voor deze aanvraag is overschreden.
8227 De limiet voor de grootte van deze aanvraag is overschreden.
8228 De beheerlimiet voor deze aanvraag is overschreden.
8229 Het vergelijkingsantwoord is onwaar.
8230 Het vergelijkingsantwoord is waar.
8231 De aangevraagde verificatiemethode wordt niet ondersteund door de server.
8232 Er is een veiligere verificatiemethode vereist voor deze server.
8233 Onjuiste verificatie.
8234 Het verificatiemechanisme is onbekend.
8235 Een verwijzing is geretourneerd door de server.
8236 De server ondersteunt de aangevraagde kritieke uitbreiding niet.
8237 Voor deze aanvraag is een beveiligde verbinding vereist.
8238 Onjuiste overeenkomst.
8239 Er is een beperkingsfout opgetreden.
8240 Dit object bevindt zich niet op de server.
8241 Aliasfout.
8242 Er is een ongeldige DN-syntaxis opgegeven.
8243 Het object is een leaf-object.
8244 Er is een probleem met het verwijderen van een aliasverwijzing.
8245 De server kan de aanvraag niet verwerken.
8246 Er is een lusconstructie gevonden.
8247 Naamgevingsfout.
8248 De resultaatset is te groot.
8249 De bewerking geldt voor meerdere DSA's
8250 De server is niet operationeel.
8251 Er is een lokale fout opgetreden.
8252 Er is een coderingsfout opgetreden.
8253 Er is een decoderingsfout opgetreden.
8254 Het zoekfilter wordt niet herkend.
8255 Een of meer parameters zijn ongeldig.
8256 De opgegeven methode wordt niet ondersteund.
8257 Er zijn geen resultaten geretourneerd.
8258 De opgegeven besturing wordt niet ondersteund door de server.
8259 Er is een verwijzingslus ontdekt door de client.
8260 De vooraf-ingestelde verwijzingslimiet is overschreden.
8261 Voor deze zoekopdracht is een SORT-besturingsprogramma vereist.
8262 De zoekresultaten zijn groter dan het opgegeven offsetbereik.
8301 Het hoofdobject moet het hoofd zijn van een naamgevingscontext. Het hoofdobject kan geen concreet bovenliggend object hebben.
8302 Kan de bewerking Replica toevoegen niet uitvoeren. De naamgevingscontext moet schrijfbaar zijn om de replica te kunnen maken.
8303 Er is een verwijzing opgetreden naar een kenmerk dat niet is bepaald in het schema.
8304 De maximum grootte van een object is overschreden.
8305 Er is geprobeerd om een object toe te voegen aan Active Directory met een naam die reeds in gebruik is.
8306 Er is geprobeerd om een object van een klasse toe te voegen, waarvoor geen RDN is opgegeven in het schema.
8307 Er is geprobeerd om een object toe te voegen met de RDN, die niet de RDN is die is opgegeven in het schema.
8308 Geen van de aangevraagde kenmerken is gevonden in het objecten.
8309 De gebruikersbuffer is te klein.
8310 Het in de bewerking gespecificeerde kenmerk is niet aanwezig in het object.
8311 Ongeldige wijzigingsbewerking. Een bepaald onderdeel van de wijziging is niet toegestaan.
8312 Het opgegeven object is te groot.
8313 Het opgegeven exemplaartype is niet geldig.
8314 De bewerking moet worden uitgevoerd op een hoofd-DSA.
8315 Het objectklassekenmerk moet worden opgegeven.
8316 Er ontbreekt een vereist kenmerk.
8317 Er is geprobeerd om een object zo te wijzigen dat een kenmerk wordt toegevoegd dat niet geldig is voor deze klasse.
8318 Het opgegeven kenmerk is al aanwezig voor het object.
8320 Het opgegeven kenmerk is niet aanwezig of heeft geen waarden.
8321 Er zijn meerdere waarden opgegeven voor een kenmerk dat slechts één waarde kan hebben.
8322 Een waarde voor het kenmerk bevindt zich niet in het geldige bereik.
8323 De opgegeven waarde bestaat al.
8324 Het kenmerk kan niet worden verwijderd omdat het niet aanwezig is voor het object.
8325 De kenmerkwaarde kan niet worden verwijderd omdat deze niet aanwezig is voor het object.
8326 Het opgegeven hoofdobject kan geen subverwijzing zijn.
8327 Chaining is niet toegestaan.
8328 Chained evaluatie is niet toegestaan.
8329 Kan de bewerking niet uitvoeren omdat het bovenliggende object van het object niet concreet is of is verwijderd.
8330 Het hebben van een bovenliggend object dat alias is, is niet toegestaan. Aliassen zijn leaf-objecten.
8331 Het object en de bovenliggend object moeten van hetzelfde type zijn, ofwel alle twee hoofdobjecten of alle twee replica's.
8332 Kan de bewerking niet uitvoeren omdat onderliggende objecten bestaan. Deze bewerking kan alleen worden uitgevoerd op een leaf-object.
8333 Mapobject is niet gevonden.
8334 Het object met een alias ontbreekt.
8335 De objectnaam heeft een onjuiste syntaxis.
8336 Een alias mag niet verwijzen naar een ander alias.
8337 De verwijzing van een alias kan niet worden verwijderd.
8338 De bewerking is buiten bereik.
8339 De bewerking kan niet worden voltooid omdat het object wordt verwijderd.
8340 Het DSA-object kan niet verwijderd worden.
8341 Er is een Active Directory-fout opgetreden.
8342 De bewerking kan alleen worden uitgevoerd op een intern hoofd-DSA-object.
8343 Het object moet van de klasse DSA zijn.
8344 U bent niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren.
8345 Het object kan niet worden toegevoegd omdat het bovenliggend object niet in de lijst met mogelijke superieuren voorkomt.
8346 Toegang tot het kenmerk is niet toegestaan omdat het kenmerk eigendom is van de SAM.
8347 De naam bestaat uit teveel delen.
8348 De naam is te lang.
8349 De naamwaarde is te lang.
8350 Active Directory heeft een fout aangetroffen bij het verdelen van een naam.
8351 Active Directory kan het kenmerktype van een naam niet opvragen.
8352 De naam duidt geen object aan, maar een spookobject.
8353 De security descriptor is te kort.
8354 De security descriptor is ongeldig.
8355 Kan geen naam maken voor verwijderd object.
8356 Er moet een bovenliggende verwijzing van een nieuwe subverwijzing bestaan.
8357 Het object moet een naamgevingscontext zijn.
8358 Het is niet toegestaan een kenmerk toe te voegen waarvan het systeem de eigenaar is.
8359 De objectklasse moet structureel zijn. U kunt geen abstracte klasse concretiseren.
8360 Het schemaobject kan niet gevonden worden
8361 Een lokaal object met deze GUID (dead of alive) bestaat reeds.
8362 De bewerking kan niet worden uitgevoerd op een back-verbinding.
8363 De kruisverwijzing voor de opgegeven naamgevingscontext kan niet gevonden worden.
8364 De bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat Active Directory wordt afgesloten.
8365 De Active Directory-aanvraag is ongeldig.
8366 Kan het kenmerk Roleigenaar niet lezen.
8367 De aangevraagde FSMO-bewerking is mislukt. Kan geen contact maken met de huidige FSMO-houder.
8368 Wijziging van een DN over een naamgevingscontext is niet toegestaan.
8369 Het kenmerk kan niet worden gewijzigd omdat het systeem de eigenaar van het kenmerk is.
8370 Deze functie kan alleen worden uitgevoerd door een lid van de groep Replicatie.
8371 De opgegeven klasse is niet gedefinieerd.
8372 De opgegeven klasse is geen subklasse.
8373 De naamverwijzing is ongeldig.
8374 Er bestaat al een kruisverwijzing.
8375 Het is niet toegestaan een hoofdkruisverwijzing te verwijderen.
8376 Substructuurmeldingen worden alleen ondersteund op NC heads.
8377 Berichtgevingsfilter is te complex.
8378 Schema-update is mislukt: dubbele RDN.
8379 Schema-update is mislukt: dubbele OID.
8380 Schema-update is mislukt: dubbele MAPI-ID.
8381 Schema-update is mislukt: dubbele schema-ID GUID.
8382 Schema-update is mislukt: dubbele LDAP-weergavenaam.
8383 Schema-update is mislukt: lager bereik is minder dan hoger bereik.
8384 Schema-update is mislukt: syntaxis komt niet overeen.
8385 Schemaverwijdering is mislukt: kenmerk wordt gebruikt in must-contain.
8386 Schemaverwijdering is mislukt: kenmerk wordt gebruikt in may-contain.
8387 Schema-update is mislukt: kenmerk in may-contain bestaat niet.
8388 Schema-update is mislukt: kenmerk in must-contain bestaat niet.
8389 Schema-update is mislukt: klasse in hulpklasselijst bestaat niet of is geen hulpklasse.
8390 Schema-update is mislukt: klasse in poss-superiors bestaat niet.
8391 Schema-update is mislukt: klasse in subclassof-lijst bestaat niet of voldoet niet aan hiërarchieregels.
8392 Schema-update is mislukt: Rdn-Att-Id heeft ongeldige syntaxis.
8393 Schemaverwijdering is mislukt: klasse wordt gebruikt als een hulpklasse.
8394 Schemaverwijdering is mislukt: klasse wordt gebruikt als een subklasse.
8395 Schemaverwijdering is mislukt: klasse wordt gebruikt als poss-superior.
8396 Schema-update kan verificatiecache niet opnieuw berekenen.
8397 De structuurverwijdering is niet voltooid. De aanvraag moet opnieuw worden gedaan om door te gaan met het verwijderen van de structuur.
8398 De aangevraagde verwijderingsbewerking kan niet worden uitgevoerd.
8399 Kan de governs-klasse-ID voor het schemarecord niet lezen.
8400 Het kenmerkschema heeft een onjuiste syntaxis.
8401 Het kenmerk kan niet in cache worden opgeslagen.
8402 De klasse kan niet in cache worden opgeslagen.
8403 Het kenmerk kan niet uit cache worden verwijderd.
8404 De klasse kan niet uit cache worden verwijderd.
8405 Het kenmerk van de FQDN-naam kan niet gelezen worden.
8406 Er ontbreekt een vereiste subverwijzing.
8407 Het kenmerk van het exemplaartype kan niet worden opgevraagd.
8408 Een interne fout is opgetreden.
8409 Er is een databasefout opgetreden.
8410 Kenmerk GOVERNSID ontbreekt.
8411 Er ontbreekt een verwacht kenmerk.
8412 Er ontbreekt een kruisverwijzing in de opgegeven naamgevingscontext.
8413 Er is een fout opgetreden bij de beveiligingscontrole.
8414 Het schema is niet geladen.
8415 Schematoewijzing is mislukt. Controleer of de computer over voldoende geheugen beschikt.
8416 Kan de vereiste syntaxis voor het kenmerkschema niet opvragen.
8417 Controle van globale catalogus is mislukt. De globale catalogus is niet beschikbaar of ondersteunt de bewerking niet. Bepaalde delen van Active Directory zijn momenteel niet beschikbaar.
8418 De replicatiebewerking is mislukt vanwege een niet-overeenkomend schema voor de betrokken servers.
8419 Het DSA-object kan niet gevonden worden.
8420 De naamgevingscontext kan niet gevonden worden.
8421 De naamgevingscontext kan niet gevonden worden in de cache.
8422 Het onderliggend object kan niet opgevraagd worden.
8423 De wijziging is niet toegestaan vanwege veiligheidsredenen.
8424 Het verborgen record kan niet vervangen worden met deze bewerking.
8425 Het hiërarchiebestand is ongeldig.
8426 De poging om de hiërarchietabel samen te stellen, is mislukt.
8427 De Active Directory-configuratieparameter ontbreekt in het register.
8428 De poging om de adreslijstindexen te tellen, is mislukt.
8429 De toewijzing van de hiërarchietabel is mislukt.
8430 Active Directory heeft een interne fout aangetroffen.
8431 Active Directory heeft een onbekende fout aangetroffen.
8432 Een hoofdobject vereist een klasse 'top'.
8433 Deze Active Directory-server wordt afgesloten en kan geen eigenaar worden van nieuwe zwevende single-master-bewerkingsrollen.
8434 Verplichte configuratiegegevens voor Active Directory ontbreken, waardoor deze het eigenaarschap van zwevende single-master bewerkingsrollen kan bepalen.
8435 Active Directory kan eigenaarschap niet overdragen van een of meer zwevende single-master bewerkingsrollen naar andere servers.
8436 De replicatie is mislukt.
8437 Er is een ongeldige parameter opgegeven voor deze replicatiebewerking.
8438 Active Directory is bezig en kan de replicatiebewerking momenteel niet voltooien.
8439 De voor deze replicatiebewerking opgegeven FQDN-naam is ongeldig.
8440 De voor deze replicatiebewerking opgegeven naamgevingscontext is ongeldig.
8441 De voor deze replicatiebewerking opgegeven FQDN-naam bestaat al.
8442 Het replicatiesysteem heeft een interne fout aangetroffen.
8443 De replicatiebewerking heeft een inconsistentie in de database aangetroffen.
8444 Er kan geen contact gemaakt worden met de voor deze replicatiebewerking opgegeven server.
8445 De replicatiebewerking heeft een object aangetroffen met een ongeldig exemplaartype.
8446 De replicatiebewerking kan geen geheugen toewijzen.
8447 De replicatiebewerking heeft een fout aangetroffen in het mailsysteem.
8448 De replicatieverwijzingsgegevens voor de doelserver bestaan al.
8449 De replicatieverwijzingsgegevens voor de doelserver bestaan niet.
8450 De naamgevingscontext kan niet verwijderd worden omdat deze gerepliceerd is naar een andere server.
8451 De replicatiebewerking heeft een databasefout aangetroffen.
8452 De naamgevingscontext wordt op dit moment verwijderd of is niet gerepliceerd naar de opgegeven server.
8453 Replicatietoegang is geweigerd.
8454 De aangevraagde bewerking wordt niet ondersteund door deze versie van Active Directory.
8455 De replicatie-RPC is geannuleerd.
8456 De bronserver is momenteel bezig met het afwijzen van replicatieaanvragen.
8457 De doelserver is momenteel bezig met het afwijzen van replicatieaanvragen.
8458 De replicatiebewerking is mislukt vanwege een conflict tussen objectnamen.
8459 De replicatiebron is opnieuw geïnstalleerd.
8460 De replicatiebewerking is mislukt omdat een vereist bovenliggend object ontbreekt.
8461 De replicatiebewerking is preëmptief gemaakt.
8462 De replicatiesynchronisatiepoging is afgebroken vanwege een gebrek aan updates.
8463 De replicatiebewerking is beëindigd omdat het systeem afgesloten wordt.
8464 De replicatiesynchronisatiepoging is mislukt omdat de gedeeltelijke kenmerkset van het doel geen subset is van de gedeeltelijke kenmerkset van de bron.
8465 De replicatiesynchronisatiepoging is mislukt omdat een masterreplica heeft geprobeerd te synchroniseren vanaf een gedeeltelijke replica.
8466 Er is contact gemaakt met de opgegeven server voor deze replicatiebewerking, maar die server kan geen contact maken met een extra server die nodig is om de bewerking te voltooien.
8467 Schemaverschil ontdekt tussen het schema van de Active Directory van het bronforest en de Active Directory op deze computer. Het besturingssysteem van een domeincontroller in het bronforest dient eerst te worden bijgewerkt, alvorens deze computer als een
8468 Schema-update is mislukt: Een kenmerk met dezelfde verbindings-ID bestaat reeds.
8469 Naamomzetting: algemene verwerkingsfout.
8470 Naamomzetting: kan de naam niet vinden of onvoldoende machtiging om de naam te zien.
8471 Naamomzetting: invoernaam is toegewezen aan meer dan een uitvoernaam.
8472 Naamomzetting: invoernaam gevonden, maar niet de hiermee verbonden uitvoerindeling.
8473 Naamomzetting: kan het omzetten van de naam niet voltooien omdat alleen het domein is gevonden.
8474 Naamomzetting: kan puur syntactische toewijzing niet uitvoeren op de client zonder tot de limiet te gaan.
8475 Wijziging van een samengesteld kenmerk is niet toegestaan.
8476 De opgegeven OM-Object-Class is incorrect voor een kenmerk met de opgegeven syntaxis.
8477 De replicatieaanvraag is verzonden. Er wordt op antwoord gewacht.
8478 Voor de aangevraagde bewerking is Active Directory nodig en deze is niet beschikbaar.
8479 De LDAP-weergavenaam van de klasse of het kenmerk bevat niet-ACSII-tekens.
8480 De aangevraagde zoekbewerking wordt alleen ondersteund voor basiszoekopdrachten.
8481 De zoekopdracht kan geen kenmerken verkrijgen uit de database.
8482 Tijdens de schema-updatebewerking is geprobeerd om een kenmerk voor een achterwaartse koppeling toe te voegen, dat geen bijbehorende voorwaartse koppeling heeft.
8483 De bron en het doel van een interdomein-verplaatsing zijn het niet eens over het epoch-nummer van het object. De bron of het doel heeft niet de laatste versie van het object.
8484 De bron en het doel van een interdomein-verplaatsing zijn het niet eens over de huidige naam van het object. De bron of het doel heeft niet de laatste versie van het object.
8485 Bron en doel van de interdomein-verplaatsing zijn identiek. De aanroeper moet een lokale verplaatsing gebruiken in plaats van een interdomein-verplaatsing.
8486 De bron en het doel van een interdomein-verplaatsing zijn het niet eens over de naamgevingscontexten in het forest. De bron of het doel heeft niet de laatste versie van de container Partitions.
8487 Het doel van een interdomein-verplaatsing is niet gemachtigd voor de naamgevingscontext van het doel.
8488 De bron en het doel van een interdomein-verplaatsing zijn het niet eens over de identiteit van het bronobject. De bron of het doel heeft niet de laatste versie van het bronobject.
8489 Het object dat wordt verplaatst tussen domeinen is reeds verwijderd door de doelserver. De bronserver heeft niet de laatste versie van het bronobject.
8490 Een andere bewerking die exclusieve toegang tot de PDC FSMO vereist, wordt reeds uitgevoerd.
8491 Een interdomein-verplaatsing is mislukt omdat twee versies van het verplaatste object bestaan, zowel in het bron- als doeldomein. Het doelobject moet worden verwijderd om het systeem te herstellen in een consistente toestand.
8492 Het object mag niet worden verplaatst over domeingrenzen omdat interdomein-verplaatsingen voor deze klasse niet zijn toegestaan of omdat het object speciale kenmerken heeft, zoals b.v. een account voor vertrouwensrelatie of beperkt RID, waardoor de verpla
8493 Kan objecten met leden niet verplaatsen over domeingrenzen omdat dit de lidmaatschapskenmerken van de accountgroep zou schenden als het object wordt verplaatst. Verwijder het object uit elke accountgroepslidmaatschappen en probeer het opnieuw.
8494 Een naamgevingscontext-head moet het onmiddellijk onderliggend object zijn van een andere naamgevingscontext-head en niet van een intern knooppunt.
8495 Active Directory kan de voorgestelde naamgevingscontextnaam niet controleren omdat deze geen replica bevat van de naamgevingscontext boven de voorgestelde naamgevingscontext. Zorg ervoor dat de rol van domeinnaamgevingsmaster wordt vervuld door een server
8496 Het doeldomein moet zich in de native modus bevinden.
8497 Kan de bewerking niet uitvoeren omdat de server geen infrastructuurcontainer heeft in het gewenste domein.
8498 Interdomein-verplaatsing van niet-lege accountgroepen is niet toegestaan.
8499 Interdomein-verplaatsing van niet-lege brongroepen is niet toegestaan.
8500 De zoekvlaggen voor het kenmerk zijn ongeldig. De ANR-bit is alleen geldig voor kenmerken van Unicode- of Teletex-tekenreeksen.
8501 Structuurverwijderingen die beginnen bij een object dat een NC-head als afhankelijkheid heeft, zijn niet toegestaan.
8502 Active Directory heeft een tree niet kunnen vergrendelen als voorbereiding op een treeverwijdering omdat de tree is gebruik is.
8503 Active Directory heeft de lijst met te verwijderen objecten niet kunnen identificeren tijdens een treeverwijdering.
8505 Alleen een Administrator kan de ledenlijst van een beheergroep wijzigen.
8506 Kan de primaire-groep-ID van een domeincontrolleraccount niet wijzigen.
8507 Poging om het basisschema te wijzigen.
8508 U mag geen nieuw verplicht kenmerk toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande klasse, en geen extra kenmerk toevoegen aan de speciale klasse Top, dat geen terugkoppelingskenmerk is (rechtstreeks of via overname, bijvoorbeeld door een hulpklasse toe te
8509 Schema-update is niet toegestaan op deze domeincontroller omdat de domeincontroller niet de FSMO-roleigenaar van het schema is.
8510 Een object van deze klasse kan niet worden gemaakt onder de schemacontainer. U kunt alleen kenmerkschema- en klasseschema-objecten maken onder de schemacontainer.
8511 De installatie van replica's en onderliggende objecten kan het kenmerk objectVersion niet verkrijgen op de schemacontainer van de brondomeincontroller. Het kenmerk ontbreekt op de schemacontainer of de opgegeven referenties zijn niet gemachtigd om het ken
8512 De installatie van replica's en onderliggende objecten kan het kenmerk objectVersion niet lezen in de sectie SCHEMA van bestand schema.ini in de map system32.
8513 Het opgegeven groeptype is ongeldig.
8514 U kunt geen globale groepen lid maken van een gemengd domein als de beveiliging van de groep is ingeschakeld.
8515 U kunt geen lokale groepen lid maken van een gemengd domein als de beveiliging van de groep is ingeschakeld.
8516 Een globale groep kan geen lokale groep als lid hebben.
8517 Een globale groep kan geen universele groep als lid hebben.
8518 Een universele groep kan geen lokale groep als lid hebben.
8519 Een globale groep kan geen lid van een ander domein bevatten.
8520 Een lokale groep kan geen andere domeingebonden groep als lid hebben.
8521 Een groep met primaire leden kan niet worden gewijzigd in een groep waarvan de beveiliging is uitgeschakeld.
8522 Tijdens het laden van de schemacache kan de standaard-SD van de tekenreeks van een klasseschemaobject niet worden geconverteerd.
8523 Het is aan te bevelen, alleen DSA's die als GC-servers zijn geconfigureerd, toe te staan om de FSMO-rol van domeinnaamgevingsmasters te vervullen. (Alleen van toepassing op Windows 2000-servers)
8524 De DSA-bewerking kan niet verdergaan vanwege een lookup-fout van DNS.
8525 Tijdens het verwerken van een wijziging in de hostnaam van de DNS voor een object kunnen de waarden van de principal-naam van de service niet synchroon worden gehouden.
8526 Kan het kenmerk Security descriptor niet lezen.
8527 Kan het gevraagde object niet vinden, maar een object met die sleutel is gevonden.
8528 De syntaxis van het gekoppelde kenmerk dat wordt toegevoegd, is onjuist. Forward koppelingen kunnen alleen de syntaxis 2.5.5.1, 2.5.5.7, en 2.5.5.14 hebben, en achterwaartse koppelingen kunnen alleen de syntaxis 2.5.5.1 hebben.
8529 De SAM heeft het opstartwachtwoord nodig.
8530 De SAM moet de opstartsleutel bij een diskette ophalen.
8531 Kan Active Directory niet starten.
8532 Kan Directory Services niet starten.
8533 De verbinding tussen client en server vereist pakketprivacy of beter.
8534 Het brondomein bevindt zich mogelijk niet in hetzelfde forest als het doeldomein.
8535 Het doeldomein moet zich in het forest bevinden.
8536 De bewerking vereist dat controle van het doeldomein is ingeschakeld.
8537 De bewerking kan geen domeincontroller vinden voor het brondomein.
8538 Het bronobject is een groep of gebruiker.
8539 De SID van het bronobject bestaat al in het doelforest.
8540 Het bron- en doelobject moeten van hetzelfde type zijn.
8542 Kan schemagegevens niet opnemen in de replicatieaanvraag.
8543 Kan de replicatiebewerking niet voltooien vanwege een incompatibel schema.
8544 Kan de replicatiebewerking niet voltooien vanwege een eerder incompatibel schema.
8545 Kan de replicatie-update niet toepassen omdat de bron of de bestemming nog geen gegevens heeft ontvangen over een recente verplaatsing tussen domeinen.
8546 Kan het gevraagde domein niet verwijderen omdat er domeincontrollers zijn die nog steeds host zijn van dit domein.
8547 De gevraagde bewerking kan alleen worden uitgevoerd op een GC-server.
8548 Een lokale groep kan alleen lid zijn van andere lokale groepen in hetzelfde domein.
8549 Een afwijkende beveiligings-principal kan geen lid zijn van een universele groep.
8550 Het kenmerk mag niet worden gerepliceerd naar de Globale catalogus vanwege beveiligingsredenen.
8551 Kan het controlepunt met de PDC niet uitvoeren omdat er momenteel teveel wijzigingen worden verwerkt.
8552 De bewerking vereist dat controle van het brondomein is ingeschakeld.
8553 Beveiligings-principalobjecten kunnen alleen worden gemaakt binnen domeinnaamgevingscontexten.
8554 Kan geen SPN (Service Principal Name) samenstellen omdat de opgegeven hostnaam niet de juiste indeling heeft.
8555 Er is een filter doorgegeven dat samengestelde kenmerken bevat.
8556 De waarde voor kenmerk unicodePwd moet omgeven zijn door dubbele aanhalingstekens.
8557 Kan deze computer geen lid maken van het domein. U hebt het maximum aantal computeraccounts overschreden dat in dit domein mag worden gemaakt. Neem contact op met de systeembeheerder om deze limiet opnieuw in te stellen of te verhogen.
8558 De bewerking moet om veiligheidsredenen worden uitgevoerd op de domeincontroller van het doel.
8559 De domeincontroller van de bron moet om veiligheidsredenen minimaal Service Pack 4 of hoger van NT4 gebruiken.
8560 Kan kritieke systeemobjecten van Active Directory niet verwijderen tijdens het verwijderen van de structuur. De structuur is mogelijk slechts gedeeltelijk verwijderd.
8563 Deze versie van Windows is te oud om het huidige gedrag van het forest te ondersteunen. Installeer een nieuw besturingssysteem (upgrade) op de server zodat u er een domeincontroller voor dit forest van kunt maken.
8564 Deze versie van Windows is te oud om het huidige gedrag van het domein te ondersteunen. Installeer een nieuw besturingssysteem (upgrade) op de server zodat u er een domeincontroller voor dit domein van kunt maken.
8565 Deze versie van Windows ondersteunt de gedragversie die in dit forest wordt gebruikt niet meer. Vernieuw de gedragversie van het forest zodat u de server als domeincontroller voor het forest kunt instellen.
8566 Deze versie van Windows ondersteunt de gedragversie die in dit domein wordt gebruikt niet meer. Vernieuw de gedragversie van het domein zodat u de server als domeincontroller voor het domein kunt instellen.
8567 De versie van Windows is niet compatibel met de gedragversie van het domein of forest.
8568 De gedragversie kan niet worden verhoogd tot de aangevraagde waarde omdat er nog domeincontrollers aanwezig zijn met versies die lager zijn dan de gevraagde waarde.
8569 De waarde van de gedragversie kan niet worden verhoogd zolang het domein nog in de gemengde domeinmodus is. Wijzig het domein naar de native modus voordat u de gedragversie verhoogt.
8570 De aangevraagde sorteervolgorde wordt niet ondersteund.
8571 Er is een object met een niet-unieke naam gevonden.
8572 De machineaccount was van voor NT4. De account dient opnieuw te worden gemaakt.
8573 De database heeft onvoldoende versieopslag ter beschikking.
8574 De bewerking kan niet worden voortgezet omdat meerdere conflicterende besturingselementen zijn gebruikt.
8575 Kan geen geldig referentiedomein van de beveiligingsdescriptor vinden voor deze partitie.
8576 De schema-update is mislukt: de koppelings-id is gereserveerd.
8577 De schema-update is mislukt: er zijn geen koppelings-id's beschikbaar.
8578 Een accountgroep kan geen universele groep als lid hebben.
8579 U kunt geen bewerkingen uitvoeren voor het hernoemen van naamgevingscontextheaders of objecten met het kenmerk Alleen-lezen.
8580 U mag objecten in het schema van de naamgevingscontext niet verplaatsen.
8581 Het object is gemarkeerd met een systeemvlag en het mag niet worden verplaatst en de objectnaam mag niet worden gewijzigd.
8582 De container die boven de bovenliggende container ligt, mag niet door dit object worden gewijzigd. Het object mag wel worden verplaatst, maar alleen naar de containers op hetzelfde niveau.
8583 De oplossing kan niet worden voltooid. Er is een verwijzing naar een ander forest gegenereerd.
8584 De gevraagde actie wordt niet op de standaardserver ondersteund.
8585 Een partitie van Active Directory op een externe server kan niet worden geopend. Controleer of er tenminste één server actief is voor de betreffende partitie.
8586 De voorgestelde naam voor de naamgevingscontext (of partitie) kan niet door de directory worden gevalideerd omdat deze geen replica bevat of geen contact kan maken met een replica van de naamgevingscontext boven de voorgestelde naamgevingscontext. Control
8587 De threadlimiet voor deze aanvraag is overschreden.
8588 De server voor de globale catalogus bevindt zich niet op de dichtstbijzijnde locatie.
8589 Active Directory kan geen Service Principal Name (SPN) afleiden waarmee de doelserver wederzijds kan worden geverifieerd omdat het bijbehorende serverobject in de lokale Active Directory-database geen kenmerk serverReference bevat.
8590 Active Directory kan de modus voor één gebruiker niet activeren.
8591 Active Directory kan het script niet ontleden door een syntaxisfout.
8592 Active Directory kan het script niet verwerken door een fout.
8593 Active Directory kan de gevraagde bewerking niet uitvoeren omdat de betrokken servers verschillende replicatie-Epochs hebben (meestal omdat een andere naam aan een domein wordt toegewezen).
8594 De binding van Active Directory moet opnieuw worden onderhandeld vanwege een wijziging in de gegevens over serverextensies.
8595 De bewerking is niet toegestaan bij een uitgeschakelde kruisverwijzing.
8596 De schema-update is mislukt: er zijn geen waarden voor msDS-IntId beschikbaar.
8597 De schema-update is mislukt vanwege een dubbele msDS-IntId. Probeer het opnieuw.
8598 De verwijdering van het schema is mislukt: het kenmerk wordt gebruikt in rDNAttID.
8599 Active Directory kan geen toestemming geven voor de aanvraag.
8600 Active Directory kan het script niet verwerken omdat het ongeldig is.
8601 De externe verwerking voor het maken van een kruisverwijzing is mislukt op de domeinnaamgevingsmaster FSMO. De verwerkingsfout ligt in de uitgebreide gegevens.
9001 DNS-server herkent indeling niet.
9002 DNS-serverfout.
9003 DNS-naam bestaat niet.
9004 DNS-aanvraag wordt niet ondersteund door de naamserver.
9005 DNS-bewerking is geweigerd.
9006 DNS-naam die niet zou moeten bestaan, bestaat.
9007 DNS RR-set die niet zou moeten bestaan, bestaat.
9008 DNS RR-set die zou moeten bestaan, bestaat niet.
9009 DNS-server is niet gemachtigd voor zone.
9010 DNS-naam die wordt bijgewerkt of de prereq bevindt zich niet in de zone.
9016 DNS-handtekening kan niet worden gecontroleerd.
9017 Ongeldige sleutel voor DNS.
9018 Geldigheid van DNS-handtekening is verlopen.
9501 Geen records gevonden voor opgegeven DNS-query.
9502 Ongeldig DNS-pakket.
9503 Geen DNS-pakket.
9504 DNS-fout: controleer rcode.
9505 Onbeveiligd DNS-pakket.
9551 Ongeldig DNS-type.
9552 Ongeldig IP-adres.
9553 Ongeldige eigenschap.
9554 Probeer de DNS-bewerking later opnieuw.
9555 Record voor opgegeven naam en type is niet uniek.
9556 DNS-naam is niet overeenkomstig de RFC-specificaties.
9557 DNS-naam is een fully-qualified DNS-naam.
9558 DNS-naam bevat scheidingspunten (multilabel).
9559 De DNS-naam is een ongedeelde naam.
9560 De DNS-naam bevat een ongeldig teken.
9561 De DNS-naam is volledig numeriek.
9562 De gevraagde verwerking is niet toegestaan op een DNS-hoofdserver.
9601 De DNS-zone bestaat niet.
9602 DNS-zonegegevens zijn niet beschikbaar.
9603 Ongeldige bewerking voor DNS-zone.
9604 Ongeldige DNS-zoneconfiguratie.
9605 DNS-zone heeft geen SOA-record.
9606 DNS-zone heeft geen naamserverrecord.
9607 DNS-zone is vergrendeld.
9608 Maken van DNS-zone is mislukt.
9609 DNS-zone bestaat al.
9610 Automatische zone voor DNS bestaat al.
9611 Ongeldig DNS-zonetype.
9612 Secondaire DNS-zone vereist een hoofd-IP-adres.
9613 DNS-zone is niet secundair.
9614 Secundair IP-adres nodig.
9615 Initialisatie van WINS is mislukt.
9616 Er zijn WINS-servers vereist.
9617 NBTSTAT-initialisatieaanroep is mislukt.
9618 Ongeldige verwijdering van start van autoriteit (SAO)
9619 Er is al een voorwaardelijke doorstuurzone voor deze naam.
9620 Deze zone moet zijn geconfigureerd met een of meer IP-adressen voor de hoofd-DNS-server.
9621 De verwerking kan niet worden uitgevoerd omdat deze zone is afgesloten.
9651 Gegevensbestand vereist voor primaire DNS-zone.
9652 Ongeldige gegevensbestandnaam voor DNS-zone.
9653 Kan gegevensbestand voor DNS-zone niet openen.
9654 Kan gegevensbestand voor DNS-zone niet schrijven.
9655 Fout bij het lezen van gegevensbestand voor DNS-zone.
9701 DNS-record bestaat niet.
9702 DNS-recordindelingsfout.
9703 Fout bij het maken van knooppunt in DNS.
9704 Onbekend DNS-recordtype.
9705 Time-out van DNS-record.
9706 Naam bevindt zich niet in DNS-zone.
9707 CNAME-lus ontdekt.
9708 Knooppunt is een CNAME-DNS-record.
9709 Er bestaat al een CNAME-record voor de opgegeven naam.
9710 Record alleen in DNS-zonebasis.
9711 DNS-record bestaat al.
9712 Fout in secundaire DNS-zonegegevens.
9713 Kan DNS-cachegegevens niet maken.
9714 DNS-naam bestaat niet.
9715 Kan geen pointer (PTR)-record maken.
9716 Verwijderen van DNS-domein is ongedaan gemaakt.
9717 Active Directory is niet beschikbaar.
9718 DNS-zone bestaat al in Active Directory.
9719 De DNS-server maakt of leest het opstartbestand niet voor de DNS-zone die is geïntegreerd met Active Directory.
9751 DNS AXFR (zoneoverdracht) is voltooid.
9752 DNS-zoneoverdracht is mislukt.
9753 Lokale WINS-server is toegevoegd.
9801 Beveiligde-updateaanroep dient door te gaan met updateaanvraag.
9851 TCP/IP-netwerkprotocol is niet geïnstalleerd.
9852 Geen DNS-servers geconfigureerd voor lokaal systeem.
9901 De opgegeven directorypartitie bestaat niet.
9902 De opgegeven directorypartitie bestaat al.
9903 Active Directory is niet in de opgegeven directorypartitie opgenomen.
9904 Active Directory is al in de opgegeven directorypartitie opgenomen.
10004 Een blokkeerbewerking is onderbroken door een aanroep naar WSACancelBlockingCall.
10009 De opgegeven bestandsingang is niet geldig.
10013 Er is geprobeerd toegang te verkrijgen tot een socket op een volgens de toegangsmachtigingen niet toegestane manier.
10014 Het systeem heeft een ongeldig pointeradres gevonden tijdens de poging om een pointerargument te gebruiken in een aanroep.
10022 Er is een ongeldig argument opgegeven.
10024 Er zijn te veel sockets geopend.
10035 Een niet-blokkerende socketbewerking kan niet onmiddellijk worden voltooid.
10036 Een blokkeerbewerking wordt momenteel uitgevoerd.
10037 Bewerking geprobeerd op een niet-blokkerende socket die al bezig is met een bewerking.
10038 Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket.
10039 Een vereist adres is weggelaten uit een bewerking op een socket.
10040 Een bericht dat is verzonden op een datagramsocket is groter dan de interne berichtbuffer of een andere netwerklimiet, of de buffer die is gebruikt om het datagram te ontvangen is kleiner dan het datagram zelf.
10041 Er is een protocol opgegeven in de socketfunctie-aanroep dat de semantiek van het aangevraagde sockettype niet ondersteunt.
10042 Een onbekende, ongeldige of niet-ondersteunde optie of niveau is opgegeven in een getsockopt- of setsockopt-aanroep.
10043 Het aangevraagde protocol is niet geconfigureerd in het systeem of er bestaat geen implementatie voor.
10044 De ondersteuning voor het opgegeven sockettype bestaat niet in deze adresgroep.
10045 De geprobeerde bewerking wordt niet ondersteund voor het type object waarnaar wordt verwezen.
10046 De protocolgroep is niet geconfigureerd in het systeem of er bestaat geen implementatie voor.
10047 Er is een adres gebruikt dat niet compatibel is met het aangevraagde protocol.
10048 Elk socketadres (protocol/netwerkadres/poort) kan normaal slechts één keer worden gebruikt.
10049 Het aangevraagde adres is niet geldig in de context van het adres.
10050 Een socketbewerking heeft een niet-actief netwerk gevonden.
10051 Er is geprobeerd een socketbewerking uit te voeren op een onbereikbaar netwerk.
10052 De verbinding is verbroken omdat keep-alive-activiteit een fout heeft ontdekt tijdens de bewerking.
10053 De software op uw hostcomputer heeft een verbinding verbroken.
10054 De externe host heeft een verbinding verbroken.
10055 Een bewerking op een socket kan niet worden uitgevoerd omdat het systeem onvoldoende bufferruimte heeft of omdat een wachtrij vol is.
10056 Er is een verbindingsaanvraag gedaan voor socket dat al verbonden is.
10057 Een aanvraag om gegevens te verzenden of te ontvangen is niet toegestaan omdat de socket niet is verbonden en omdat (tijdens het verzenden op een datagramsocket via een sendto-aanroep) geen adres is opgegeven.
10058 Een aanvraag om gegevens te verzenden of te ontvangen is niet toegestaan omdat de socket reeds is afgesloten in die richting door middel van een eerdere shutdown-aanroep.
10059 Teveel verwijzingen naar een kernelobject.
10060 Een verbindingspoging is mislukt omdat de verbonden party niet correct heeft geantwoord na een bepaalde tijd, of de gemaakte verbinding is mislukt omdat de verbonden host niet heeft geantwoord.
10061 Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd.
10062 Kan naam niet omzetten.
10063 Naam of onderdeel hiervan is te lang.
10064 Er is een socketbewerking mislukt omdat de doelhost niet actief is.
10065 Er is geprobeerd een socketbewerking uit te voeren op een onbereikbare host.
10066 Kan geen map verwijderen die niet leeg is.
10067 Een Windows Sockets-implementatie heeft mogelijk een limiet op het aantal toepassingen die tegelijkertijd mogen worden gebruikt.
10068 Onvoldoende quotum beschikbaar.
10069 Onvoldoende schijfquotum beschikbaar.
10070 Verwijzing naar bestandsingang is niet langer beschikbaar.
10071 Item is lokaal niet beschikbaar.
10091 WSAStartup werkt niet op dit moment omdat het onderliggende systeem dat wordt gebruikt om netwerkservices te leveren, momenteel niet beschikbaar is.
10092 De aangevraagde versie van Windows Sockets wordt niet ondersteund.
10093 De toepassing heeft WSAStartup niet aangeroepen, of WSAStartup is mislukt.
10101 Geretourneerd door WSARecv of WSARecvFrom om aan te geven dat een goede afsluitvolgorde van buitenaf is gestart.
10102 Er kunnen geen resultaten meer geretourneerd worden door WSALookupServiceNext.
10103 Een aanroep naar WSALookupServiceEnd is gedaan terwijl deze aanroep wordt verwerkt. De aanroep is geannuleerd.
10104 De procedure-aanroeptabel is ongeldig.
10105 De aangevraagde serviceprovider is ongeldig.
10106 De aangevraagde serviceprovider kan niet worden geladen of geïnitialiseerd.
10107 Een systeemaanroep die nooit zou mogen mislukken, is mislukt.
10108 Onbekende service. Kan de service niet vinden in de opgegeven naamruimte.
10109 De opgegeven klasse is niet gevonden.
10110 Er kunnen geen resultaten meer geretourneerd worden door WSALookupServiceNext.
10111 Een aanroep naar WSALookupServiceEnd is gedaan terwijl deze aanroep wordt verwerkt. De aanroep is geannuleerd.
10112 Een databasequery is mislukt omdat deze actief is geweigerd.