Lokale Groepsbeleid-editor in Windows 11 Home-edition

Wat je misschien niet weet, is dat de installatiebestanden van de Lokale Groepsbeleid-editor ook in de Home-edtions van Windows aanwezig zijn, ze zijn alleen niet uitgevoerd.

Wil je toch de beschikking over de Lokale Groepsbeleid-editor hebben, dan moeten de installatiebestanden alsnog uitgevoerd worden. Hier heb je een batchbestand voor nodig dat je gratis kan downloaden van itechtics.com (https://www.itechtics.com/enable-gpedit-msc-windows-11/)

Houd er rekening mee dat, als je een nieuwe Windows 11 Home-installatie hebt en alleen de Microsoft Edge-browser is geïnstalleerd, het downloaden van het bestand lastig wordt door de beveiligingsinstellingen van Windows 11.

Als je problemen ondervindt om het bestand te downloaden, kan je eenvoudig een nieuw tekstbestand maken en de volgende code daarin plakken:

@echo off
   nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
   REM --> If error flag set, we do not have admin.
   if '%errorlevel%' NEQ '0' (
   echo Requesting administrative privileges…
   goto UACPrompt
   ) else ( goto gotAdmin )
   :UACPrompt
   echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
   echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
   "%temp%\getadmin.vbs"
   exit /B
   :gotAdmin
   if exist "%temp%\getadmin.vbs" ( del "%temp%\getadmin.vbs" )
   pushd "%CD%"
   CD /D "%~dp0"
 pushd "%~dp0"
 dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3.mum >List.txt dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3.mum >>List.txt
 for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"
 pause

Sla het bestand op met de extensie .bat en voer vervolgens het batchbestand uit.

Opslaan als: Bestand => Opslaan als

Groepsbeleid-editor inschakelen in Windows 10 en 11 Home Edition

Groepsbeleid-editor inschakelen in Windows 10 en 11 Home Edition

Vorige pagina (Je leest nu pagina 2 van 3) Volgende pagina